Oppositie wil niet langer wachten en neemt het voortouw
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De fracties van de oppositie - Movementu Futuro Kòrsou (MFK), Kòrsou di Nos Tur (KdNT) en Movementu Progresivo (MP) - hebben officieel een verzoek ingediend tot het houden van een parlementaire enquête naar de meerkosten van HNO.

hnoHiermee geven zij gehoor aan het ‘idee’ van de ministeriële toezichthouder van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO), Stanley Betrian en de Gezondheidsminister, Suzy Camelia-Römer (PIN).
In een brief aan de Statenvoorzitter wordt aangevoerd dat de minister zelf ‘haar ernstige zorgen over deze situatie’ heeft geuit en zich bovendien met klem heeft uitgesproken voor het houden van een parlementaire enquête, ‘omdat zij de mening was en is toegedaan dat de hoogte van de kosten van het project onverantwoord zijn’. De Statenleden waren het hier unaniem mee eens, ook over het houden van een parlementaire enquête. Nu heeft de minister aangekondigd een feitenonderzoek of doelmatigheids- en rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren, maar daar kan volgens de oppositie niet mee volstaan worden. ,,Met een zelfstandig onderzoek (parlementaire enquête) door de Staten zal de onafhankelijkheid van het onderzoek maximaal zijn gewaarborgd”, aldus de oppositie die meent dat een eigen onderzoek daarnaast ook verricht kan worden. Vooral het ‘Tussentijdse Evaluatierapport HNO’, dat aan de Staten werd aangeboden op 18 maart 2017, heeft de partijen ervan overtuigd dat een parlementaire enquête onvermijdelijk is.
,,Onze fracties hebben daarom een aanzet gemaakt, om te komen tot een voorstel tot het instellen van een onderzoek (enquête) volgens artikel 59 van de Staatsregeling. Artikel 110 van het Reglement van Orde voor de Staten schrijft voor, dat een voorstel tot het instellen van een onderzoek (parlementaire enquête) schriftelijk ingediend moet worden, hetzij door een commissie uit de Staten naar aanleiding van een bij haar in overweging zijnde onderwerp, hetzij door een of meer leden. Wij stellen daarom door dit schrijven voor dat door de Staten besloten wordt een parlementaire enquête te houden naar alle kosten van de bouw van een nieuw ziekenhuis, zoals die zich vanaf het eerste voornemen tot de bouw ervan - toentertijd op het voormalige Amstelterrein en eerder - hebben ontwikkeld”, aldus de oppositiepartijen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.