Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De door de Curaçaose regering verwachte uitkering van 37 miljoen gulden dividend door UTS, mede nodig om het gat in de begroting 2018 te dichten, blijkt afhankelijk van de verkoop van (een deel van) het overheidstelecombedrijf.

UTSDat is een van de redenen dat het College financieel toezicht (Cft) weinig fiducie heeft dat het geld er (tijdig) komt, namelijk om het tekort op de gewone dienst van de landsbegroting dit jaar weg te werken.
Voor wat betreft de dividendvordering op UTS verklaarde minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën onlangs dat de regering van oordeel is dat er géén voorziening, zoals geadviseerd door het Cft, getroffen hoeft te worden. Ter onderbouwing hiervan heeft de bewindsman een aandeelhoudersbesluit van 11 september en een brief van de UTS-directie van 12 september overhandigd.
,,Daarmee wordt een nieuwe invulling gegeven aan de vordering van 37 miljoen van het Land op UTS”, stelt Cft-voorzitter Raymond Gradus in reactie daarop. ,,Na vereiste formele handelingen gaat UTS volgens het besluit van de aandeelhouders over tot het reserveren van boven-nominaal gestort kapitaal.”
UTS, dat dit jaar fors bespaart door te snijden in het personeelsbestand, heeft echter geen of onvoldoende cashmiddelen. Het Cft: ,,De uitkering hiervan kan echter vanwege gebrek aan voldoende liquide middelen niet dit of volgend jaar worden gedaan, en wordt gekoppeld aan de verkoop van aandelen aan een derde partij.”
De regering wil dus met de verkopen van aandelen UTS - Curaçao bezit 87,5 procent en Sint Maarten het restant van 12,5 procent - het begrotingstekort dichten. De financiële toezichthouder hierover: ,,Het Land verkoopt hiermee zijn bezit, wat effect heeft op het vermogen.”
Hoe deze transactie de betaalbaarstelling van de vordering zal beïnvloeden, blijft naar de mening van het Cft ‘ook met dit besluit onzeker’. ,,Gezien het voorwaardelijke en daarmee hoog onzekere karakter van de uitbetaling van de vordering blijft het Cft bij zijn standpunt dat hiervoor een voorziening getroffen dient te worden.”
UTS-directeur Paul de Geus zegde middels zijn brief van 12 september toe om - vooruitlopend op een verkoop van de aandelen door het Land - een voorschot van 3 miljoen uit te betalen aan Curaçao en Sint Maarten tezamen.
Wanneer voor de 2,6 miljoen (aandeel Curaçao) te ontvangen ‘vooruitbetaling’ een concrete datum kan worden overeengekomen, ziet het Cft dit deel van de vordering wél als voldoende zeker. Voor het overige deel van 34,4 miljoen blijft echter de aanbeveling staan om een voorziening te treffen ten laste van de gewone dienst en als dekking hiervoor alternatieve maatregelen te nemen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).