Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het kabinet-Rutte II wil eind dit jaar een voorstel voor een Rijkswet Koninkrijksgeschillen indienen. Dat heeft staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties gisteren in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

geschillenKnops reageert hiermee op de vragen die gisteren tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) zijn gerezen over de geschillenregeling. ,,Ik zie uit naar de gedachtewisseling die we hierover op termijn aan beide zijden van de oceaan ongetwijfeld zullen hebben”, zo schrijft Knops, die tegelijkertijd stelt: ,,Laat dat in de tussentijd het zicht niet ontnemen op het aanpakken van een aantal urgente vraagstukken, zoals houdbare overheidsfinanciën, de wederopbouw van Sint Maarten en praktische samenwerking gericht op het benutten van economische kansen.”

In april liet Knops de Tweede Kamer nog weten dat er geen tijdsplanning bepaald was voor de aanbieding en behandeling van het rijkswetsvoorstel inzake de geschillenregeling. ,,Over de wijze waarop uitvoering dient te worden gegeven aan het advies over dit voorstel van de Afdeling advisering van de Raad van State, vindt nog beraad plaats”, zo schreef de staatssecretaris. Het wetsontwerp dateert inmiddels van ruim een jaar geleden. In januari meldde deze krant ook al dat het concept voor advies naar de Raad van State was gestuurd en dat de reactie daarna maanden op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lag.

Acht jaar geleden hebben Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten in het Statuut vastgelegd dat er een regeling zou komen om geschillen over de juridische interpretatie van artikelen in het Statuut door een onafhankelijke instantie te laten beslechten. Vervolgens is er jarenlang gebakkeleid over hoe de regeling er uit moet zien. Drie jaar geleden leek er een doorbraak te zijn toen de vier delegaties van het Ipko het eens werden over de uitgangspunten. Toenmalig minister Ronald Plasterk (PvdA) presenteerde echter een eenzijdige regeling, die vervolgens prompt resoluut door Curaçao, Aruba en Sint Maarten werd afgewezen.

Een poging van de drie landen om naast het concept van Plasterk ook een eigen wetsontwerp aan de Raad van State voor te leggen werd in de Rijksministerraad getorpedeerd. Nederland heeft nooit een geschillenregeling gewild en al helemaal niet eentje waarbij een onafhankelijk instituut bindende uitspraken kan doen. Vandaar dat tot nu toe met weinig enthousiasme uitvoering wordt gegeven aan een destijds Kamerbreed aangenomen motie.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).