Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Hof heeft over 2017 een negatief resultaat behaald van 1,5 miljoen gulden, zo staat in het jaarverslag 2017.

Hof jus,,Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten voor de bouw en implementatie van het project zaaksregistratiesysteem (Gear), waarmee op alle vestigingen uniform wordt geregistreerd; hogere reis- en verblijfskosten in verband met de perikelen rond Insel Air en orkaan Irma; de organisatie van het congres Cajo (Caribbean Association of Judicial Officers); het moeten treffen van een voorziening voor een rechter (op Aruba) die langdurig arbeidsongeschikt is; kosten voor het project Team Bestrijding Ondermijning; kosten in verband met opschonen van archieven op zowel Aruba als Curaçao en kosten in verband met het treffen van een voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen in verband met de continuïteit van de rechtspraak”, zo wordt nader uitgelegd.

Ten aanzien van het personeel staat in het verslag dat er vorig jaar meer tijdelijk personeel is ingehuurd voor vacante functies waarvoor nog geen vaste invulling was gevonden. Daarnaast is er ook meer geïnvesteerd in training en opleiding. De totale formatie voor het Hof is vastgesteld op 192 fte (fulltime functies). Per einde 2017 bedraagt de bezetting van het Hof 185,1 fte, waarvan 110,6 op Curaçao. Er is dus sprake van onderbezetting.

Ook de huisvestingskosten vielen hoger uit dan begroot. Het Hof verklaart dat dit onder andere komt omdat de airco-installaties op Curaçao verouderd waren, waardoor er veel extra onderhoud moest worden gepleegd.

Het begrote budget voor Gear is overschreden in 2017 omdat er onverwachte knelpunten optraden bij de implementatie op de afzonderlijke vestigingen die in de bouw van het systeem moesten worden opgelost.

De gerechtskosten zijn ook toegenomen vooral vanwege inzet van tolken en vertalers bij de behandeling van personen- en familiezaken en door meerkosten in verband met hoog risico-zittingen. ,,Het is van belang dat iedere rechtzoekende begrijpt wat er in de rechtszaal wordt besproken”, zo wordt door het Hof benadrukt.

Ook megazaken leggen vanuit financieringsoogpunt een onevenredig groot beslag op de organisatie. Uitgelegd wordt: ,,Megazaken zijn zaken die vanwege de omvang van het dossier en het grote aantal zittingsdagen buitenproportioneel veel capaciteit vergen. Het Hof krijgt meer en meer te maken met grote en bewerkelijke zaken, die over het algemeen veel tijd en extra maatregelen vergen, met als gevolg extra kosten.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).