Rechter legt dwangsom op van 1 miljoen dollar per dag
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De beslagen van ConocoPhillips op Refineria Isla worden opgeheven voor zover dat nodig is met het oog op de elektriciteits- en brandstofvoorziening op Curaçao. Dat heeft de rechter op Curaçao gisteren in kort geding bepaald.

pdvsaIn de zaak die is aangespannen door Refineria di Korsou (RdK), Curaçao Refinery Utility (CRU) en Aqualectra nv is het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA de verliezende partij. De rechter veroordeelt PdVSA ertoe om binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, 18 mei 2018, de levering van ruwe olie en de voor de productie van brandstoffen benodigde grondstoffen te hervatten.
Tot de dag dat het contract met PdVSA voor de huur van de raffinaderij op Curaçao in 2019 afloopt, moet de levering van olie en grondstoffen doorgaan. De rechter verbiedt PdVSA de levering te staken op straffe van een dwangsom van 1 miljoen dollar voor elke dag of gedeelte van een dag dat het bedrijf de contractueel vastgelegde afspraken over de levering van olie en grondstoffen niet nakomt. De maximumboete is vastgesteld op 100 miljoen dollar.
De rechtmatigheid van de beslaglegging van ConocoPhillips kan niet worden betwist, aldus de rechter. Het Land Curaçao, dat zich bij de eisende partijen voegde, betoogde dat de vordering van 2 miljard dollar onrechtmatig is, en dat de claim in werkelijkheid ‘slechts’ 498 miljoen dollar bedraagt. Deze stelling is door de rechter verworpen: ,,De vordering van ConocoPhillips is bij arbitraal vonnis bevestigd en staat niet ter discussie.”
RdK, CRU, Aqualectra en het Land hebben wel met succes betoogd dat de beslagen op korte termijn ontwrichtende gevolgen hebben voor de Curaçaose samenleving en economie. De beslagen hebben ertoe geleid dat PdVSA het transport van ruwe olie naar Curaçao heeft gestaakt, met als gevolg dat Isla niet meer bevoorraad wordt en dus geen geraffineerde brandstof meer kan leveren zodra de huidige voorraad is uitgeput. CRU, Aqualectra en Curoil betrekken een groot deel van de voor hun bedrijfsvoering benodigde brandstof van Isla. ,,Alternatieve bronnen zijn kostbaar”, aldus de rechter. ,,De beslagen zullen dus uiteindelijk tot gevolg hebben dat de distributie van brandstof en elektriciteit in gevaar komt. De Curaçaose samenleving zal dus ernstige nadelige gevolgen ondervinden van een commercieel conflict tussen twee, veel grotere partijen, waar die samenleving niets mee te maken heeft.”
ConocoPhillips heeft gewezen op haar belang om de vordering op PdVSA te kunnen verhalen, en heeft aangevoerd dat er, gezien de situatie in Venezuela, geen mogelijkheid is om daar beslag te leggen op vermogensbestanddelen van PdVSA, maar wel op belangen van PdVSA in de Cariben. In essentie ging het kort geding om het gewicht dat moet worden gehecht aan de belangen van ConocoPhillips enerzijds en die van Curaçao anderzijds. Het gerecht is van oordeel dat de belangen van de Curaçaose bevolking in de gegeven omstandigheden zwaarwegend zijn. ,,Een commercieel geschil tussen twee partijen van een omvang als hier aan de orde rechtvaardigt niet dat een gehele samenleving ontwricht wordt”, zo oordeelt de rechter.

Meer over dit onderwerp: http://antilliaansdagblad.com/abonnees/abonneren-op-ad-online 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).