Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Alle officiële publicaties in het Publicatieblad en de Landscourant zullen voortaan ook elektronisch beschikbaar zijn. En per 1 januari 2019 worden de publicaties niet meer via het Publicatieblad en de Curaçaosche Courant gedrukt.

drukkerijDaarvoor is onlangs een nieuwe Landsverordening aangeboden aan de regering, de Landsverordening elektronische bekendmaking. Hoewel dit financieel voordeliger is voor de overheid, zullen de drukkerij die het Publicatieblad drukt en de Curaçaosche Courant een belangrijke opdrachtgever kwijtraken. In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt uitgelegd: ,,In de afgelopen jaren heeft de overheid gemiddeld 221.000 gulden per jaar aan kosten gemaakt voor het uitbrengen van het Publicatieblad en het plaatsen van bekendmakingen in de Curaçaosche Courant.

Op het moment dat de overheid overstapt naar elektronische uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant, worden deze kosten aanzienlijk verminderd. De regering heeft per brief van 5 september 2017 aan de betrokken drukkerijen kenbaar gemaakt dat de overheid per 1 januari 2019 geen gebruik meer zal maken van hun diensten voor bekendmakingen conform de Bekendmakingsverordening.” De Raad van Advies (RvA) beveelt het treffen van een overgangsregeling voor. Het is niet duidelijk of de regering daar ook gehoor aan heeft gegeven.

Omdat bekendmaking via het Publicatieblad en de Curaçaosche Courant komt te vervallen, heeft de regering nagedacht over een passende naam voor het officiële blad. ,,De meest passende benaming is dan de Landscourant, gelijk Aruba en Sint Maarten het van landswege uitgegeven blad hebben aangeduid”, zo wordt in de MvT uitgelegd.

Op aanraden van de RvA is in de wet ook opgenomen dat niet alleen wet- en regelgeving elektronisch gepubliceerd wordt, maar ook onderlinge regelingen met landen van het Koninkrijk en regelingen met algemene werking van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Ook heeft de praktijk uitgewezen dat het belangrijk is om andere documenten te publiceren, zoals documenten waarin nationale herdenkingsdagen worden aangewezen.

De RvA stelt nog een ander punt aan de orde en dat is de veiligheid. Volgens het ontwerp draagt de minister van Algemene Zaken zorg voor de nodige maatregelen om de betrouwbaarheid en de beveiliging van de digitale uitgifte en beschikbaarstelling te waarborgen. De RvA beveelt aan hier regels en (technische) eisen voor op te stellen in het Landsbesluit houdende algemene maatregelen (LBham).

Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Algemene Zaken (WJZ) heeft op dit moment ruim 55 duizend gulden geïnvesteerd in het maken van de website (wjz.gobiernu.cw). De Raad van Advies (RvA) maakt uit de toegezonden gegevens nog op dat dat de hostingkosten 228 gulden per maand bedragen en dat het voornemen bestond (in 2016) om een overeenkomst te sluiten met de webbeheerder van de Nederlandse website ‘wetten.nl’. Dit zou een eenmalige investering inhouden van 20.000 euro en een jaarlijkse investering van 10.000 euro. In de MvT komt dit niet terug.

Tot nu toe is het zo dat een wettelijke regeling pas in werking treedt op het moment dat deze is afgekondigd in het Publicatieblad of de Landscourant. De wet moet immers verkrijgbaar zijn voordat het van kracht kan worden. ,,Aan de elektronische uitgifte van wettelijke regelingen, besluiten en officiële berichten van Landswege zijn vele voordelen verbonden. Burgers worden geacht de wet te kennen. Op de overheid rust echter ook de plicht de wet toegankelijk te maken voor de burgers en instellingen. Zij dienen makkelijk toegang te hebben tot de beschikbare informatie. De overheid dient echter ook rekening te houden met het feit dat niet iedereen een computer met internet thuis heeft. Via openbare computers, bijvoorbeeld bij bibliotheken en ‘smart phones’ kan men ook de website bezoeken. Voor een kopie van het Publicatieblad, zal de burger terecht kunnen bij het organisatieonderdeel Bentana di Informashon”, zo wordt nader uitgelegd in de MvT.

De elektronische publicatie is ook voordelig voor het overheidsapparaat. Het vergroot de effectiviteit en ambtenaren kunnen verzoeken sneller toetsen aan de geldende wetgeving. Verder stelt de regering dat het digitaliseren ook beter is voor het milieu. Tot slot is de digitale informatie wereldwijd beschikbaar, wat voordelen kan hebben voor mensen die niet op het eiland zijn.

Er is al in 2016 een begin gemaakt met het digitaliseringstraject, zo worden de Publicatiebladen sinds dat jaar op de website van de overheid geplaatst.

WJZ draagt zorg voor de elektronische uitgifte van het Publicatieblad en de Landscourant. Er is een speciaal team ingesteld dat exclusief wordt ingezet voor het verzorgen van de bekendmakingen, het ontwikkelen van informatie voor het publiek en het onderhouden van de website. WJZ zal ook het publiek informeren over de mogelijkheden die de website biedt door middel van een informatiecampagne. De RvA stelt dat deze informatiecampagne moet plaatsvinden vóórdat de Landsverordening van kracht wordt.

 

 

 

 

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).