Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Refineria Isla bv heeft een kort geding aangespannen tegen de beslaglegging van 75 miljoen gulden op de aandelen van Refineria Isla Curazao bv, en tegen een derdenbeslag bij Curaçao Utilities Company, CUC, en Girobank nv.

uitstoot2014

Afgelopen maart hebben de Stichting Humanitaire Zorg, 25 omwonenden van de raffinaderij en de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) beslag laten leggen.Dat blijkt uit het verzoekschrift van de Isla voor het kort geding dat morgen dient. De gedaagde partijen hebben zich voor de beslaglegging gebaseerd op een rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) dat begin 2017 is afgerond, zo laat raadsman Bertie Braam namens de gedaagden weten.,,Uit dat rapport blijkt volgens gedaagden dat de raffinaderij voor het jaar 2014 de toegestane uitstootnorm van maximaal 80 microgram (SO2, red.) per kubieke meter heeft overschreden. Met de overschrijding is de dwangsom verbeurd. Het Hof heeft in 2010 bepaald dat de raffinaderij de maximale uitstoot van 80 microgram per kubieke meter niet mag overschrijden op straffe van een dwangsom van 75.000.000 gulden”, aldus Braam. Volgens de raadsman is er nu een complexe technische discussie gaande over de vraag of er wel of niet sprake is van normoverschrijding. ,,De Isla hanteert het standpunt dat de meetmethode zoals dat in het vonnis van 2010 naar voren is gekomen, bepalend is of er wel of geen normoverschrijding is. Eigenlijk, zeggen ze, kan het best zo zijn dat er voor 2014 een normoverschrijding is geconstateerd, echter de meetwijze is niet conform het vonnis uit 2010.”Braam legt uit welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij de beslaglegging. ,,De gedaagden hebben ervoor gekozen om beslag te laten leggen daar waar het als het ware minder pijn doet, vandaar de beslaglegging op aandelen van Refineria Isla Curazao bv, en het derdenbeslag op de Girobank en de CUC. In oktober 2015 hebben gedaagden ook beslag laten leggen, dat had betrekking op de emissies van 2013. Er is toen onder andere ook beslag gelegd bij Curoil. Het is nu aan de rechter om te oordelen of aan de hand van het rapport over 2014 er sprake is van een normoverschrijding waarmee de dwangsom verbeurd wordt verklaard”, aldus de raadsman van de gedaagden. De eisers hebben na de beslaglegging een verzoek voor het kort geding ingediend. De Isla voert in het verzoekschrift onder andere aan dat er een spoedeisend karakter is. Door de hoogte van de beslagen komt de bedrijfsvoering in gevaar, aldus de raffinaderij. Refineria Isla is er dan ook bij gebaat om de beslaglegging zo spoedig mogelijk op te laten heffen, aldus het verzoekschrift voor het kort geding. De eiser wil ook dat de gedaagden zich onthouden van iedere vorm waarbij er aan de hand van het vonnis van het Hof uit 2010 uitvoering wordt gegeven voor de uitstoot in het jaar 2014. De beslaglegging moet volgens de eiser binnen twee dagen na het kort geding worden opgeheven.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.