Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Cpost International nv heeft ook in de afgelopen jaren verlies geleden. In 2015 was dit 2,8 miljoen gulden en in 2016 ruim 7,8 miljoen gulden.

cpost De cijfers over 2017 zijn nog niet bekend.
Dit blijkt uit het onlangs aan de Staten aangeboden jaarverslag 2016. Vanaf 2009 bezien, is er slechts winst geweest in 2012 en werd in 2010 break-even gedraaid (mogelijk door het kwijtschelden van schulden door Nederland, red). In 2012 was er een forse winst van 23,6 miljoen gulden.
De hoge winst in 2012 is volgens de directie echter louter het gevolg van een eenmalige vrijval van een voorziening ter grootte van 30 miljoen; ook het break-even resultaat in 2010 is het gevolg van een eenmalige actuarieel financieel voordeel.
Als deze cijfers ‘genormaliseerd’ worden voor deze eenmalige meevallers, zijn ook deze jaren verlieslatend, aldus de directie in een toelichting. ,,Realiteit is dat het traditionele postbedrijf wereldwijd verliesgevend is sinds de opkomst van de digitale communicatiemiddelen zoals internet, e-mail en mobiele communicatie.”
Per ultimo 2016 is er sprake van een negatief eigen vermogen van 33,9 miljoen gulden. Dit is een van de voornaamste redenen dat het College financieel toezicht (Cft) al een tijdlang extra aandacht vraagt van de minister van Financiën voor de risico’s van het overheidspostbedrijf voor de landsbegroting.
Deze negatieve ‘equity’ van Cpost is de afgelopen jaren opgelopen: van 10,7 miljoen in 2012, naar 17,5 miljoen het jaar erop, 23,2 miljoen in 2014, 26 miljoen in 2015 en dus bijna 34 miljoen in het laatste bekende boekjaar.
De directie wijt deze ontwikkeling aan dalende opbrengsten uit traditionele postdiensten en een hoog percentage van de kosten die gerelateerd zijn aan salarissen en personeelslasten. De verliezen houden, zoals gezegd, direct verband met de daling in volumes van het postverkeer.
Verhoging van de posttarieven is volgens de leiding wegens het maatschappelijk karakter van het postbedrijf geen reële optie. ,,Het proces is echter arbeidsintensief en biedt weinig mogelijkheden voor automatisering, vandaar dat de personeelslasten de grootste kostenpost is voor een postale organisatie.”
In 2016 waren er circa 204 werknemers in dienst. In 2010 bedroeg het personeelsbestand nog 260 en dit is in de daaropvolgende jaren structureel verminderd naar het huidige aantal van 197 per eind 2017. ,,Er wordt derhalve aan personeelsinkrimping gedaan door natuurlijk verloop en vacatures intern op te vullen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).