Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zeventien specialisten hebben zich gedistantieerd van de kritiek die het bestuur van de Vereniging Medisch Specialisten Curacao (VMSC) heeft geuit op de inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid.

specialistenDe VMSC laakt de werkwijze van de Inspectie in een ingezonden brief in het Antilliaans Dagblad van gisteren.
De zeventien specialisten stellen het oneens te zijn met het bestuur van de vereniging, die wordt voorgezeten door Alex Saleh, internist/gastro-enteroloog, met gynaecoloog Allan Henriquez als vicevoorzitter en oogarts Stephen Palm als penningmeester. Het bestuur bestaat verder uit Ralph Voigt en Igor Gomes Bravio, beiden gynaecoloog, en KNO-arts Nadjia Wagner-Buitenweg.
De zeventien ondertekenaars stellen: ,,Als medisch specialisten willen wij ons distantiëren van de ingezonden brief van de VMSC gepubliceerd in de pers, onder andere het Antilliaans Dagblad op 30 januari jongstleden, getiteld ‘Meet de Inspectie met twee maten?’ Helaas hebben wij gedurende de laatste jaren meerdere uitspraken voorbij zien komen van de VMSC, in feite gedaan door leden van haar bestuur, waar wij niet achter staan.” De specialisten stellen het onjuist te vinden om inhoudelijke discussies over specialistische zorg en al haar problemen op een niet constructieve wijze in de pers te voeren. Om die reden hebben zij nooit in de pers gereageerd, maar, zeggen ze. ,,De inhoud van het schrijven noodzaakt ons echter nu openlijk hiervan afstand te nemen.”
Gevraagd naar een reactie, blijkt de voorzitter van het bestuur van de VMSC, Alex Saleh, niet op de hoogte van de openlijke onvrede van ruim een kwart van de leden binnen zijn vereniging. ,,Dit is een vreemde gang van zaken”, zegt hij. ,,Als leden het niet eens zijn met de inhoud van een brief van het bestuur kunnen zij dat rechtstreeks aan ons kenbaar maken. Komende week is er een ledenvergadering. Daar is eenieder in de gelegenheid om zijn of haar mening te uiten.”
Bij het horen van de namen van de specialisten die zich hebben gedistantieerd van de brief van het bestuur in de media, protesteert Saleh. ,,Minstens de helft van de ondertekenaars is geen lid van de vereniging”, zegt hij. ,,Als niet-leden het niet eens zijn met de visie van de VMSC, is dat hun goed recht. Dat geldt ook voor de leden. Zij kunnen een motie van wantrouwen indienen tegen het bestuur van de vereniging. Dat is de manier om je te distantiëren, niet door een brief naar de kranten te sturen.” Indien er onvrede is onder de leden van de VMSC, is dat een interne aangelegenheid die binnenskamers door de vereniging moet worden besproken, zegt Saleh. ,,Het geeft geen pas om de vuile was van de vereniging buiten te hangen.”
Het bestuur heeft in haar ingezonden brief met geen kwaad woord gerept over haar leden, de specialisten, zegt Saleh. ,,De specialistische zorg staat niet ter discussie. Het gaat ons om de werkwijze van de inspecteur-generaal die in vergelijkbare situaties andere beslissingen neemt, en niet dezelfde onderzoeksprocedure volgt.” De handelswijze van de inspecteur, zo schrijft het bestuur van de VMSC, ‘is volledig in strijd met de regels van ethiek en heeft de VMSC het vertrouwen in de inspectie doen verliezen’.
Ook de medische staf van het Sint Elisabeth Hospitaal mengt zich in het gesprek en distantieert zich ‘volledig van de discussies in de pers over de kwaliteit van de medische zorg, zonder dat hier gegronde argumenten voor bestaan’. Het bestuur van de medische staf verklaart de uitkomsten van het onderzoek door de inspecteur-generaal, aangekondigd voor vandaag, te willen afwachten alvorens te oordelen. Onderzoek naar incidenten dient objectief en in alle rust te kunnen geschieden, aldus het bestuur.
Saleh verklaart namens het bestuur van de VMSC grote waarde te hechten aan transparantie, de voorzitter meent dat onderzoeksprocedures eenduidig dienen te zijn, en dat bezorgdheid bij patiënten moet worden vermeden. Saleh, verontwaardigd: ,,De inspecteur-generaal heeft gezegd dat elke medisch specialist op Curaçao wel een tuchtzaak tegen zich heeft. Onzin! Wáár haalt hij dat vandaan?” De voorzitter laat voor het einde van de week een uitnodiging uitgaan naar de medisch specialisten voor een vergadering, onder voorbehoud gepland op woensdag 7 februari. ,,Ook de medische staf van het Sint Elisabeth Hospitaal is welkom bij die bijeenkomst”, besluit Saleh.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).