Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) is toe aan een compleet herziene versie, dat blijkt uit een adviesbrief van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) aan premier Rhuggenaath.

rhuggenaath
In de brief signaleert Soab de tekortkomingen in de huidige vorm van het MDPT. Zo is het onduidelijk wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het team zijn. Afgezien daarvan valt er ten aanzien van de financiën nog veel te verbeteren.
Het kabinet is niet verantwoordelijk voor de besluiten die het team neemt. Het team moet op grond van een landsbesluit iedere maand schriftelijk verslag uitbrengen aan de ministerraad, dit gebeurt via de minister-president. De ministerraad is verantwoordelijk voor een goede aansturing en goed toezicht op het team. De onderzoekers van Soab constateren dat er bij de voormalige ministerraad geen duidelijke aansturing van het team was.
Toen het team werd opgericht, moesten er regels en procedures worden vastgesteld voor de besluitvorming, het budget en het afleggen van verantwoording aan de ministerraad. Soab signaleert dat dit niet is gebeurd. Ook heeft het team nagelaten om maandelijks verslag uit te brengen aan de ministerraad. Het team had een draaiboek met een tijdsplanning moeten opstellen voor de modernisering van de raffinaderij en de herontwikkeling van het Schottegat. ,,Met ons onderzoek is geen draaiboek aan ons getoond en hebben wij het bestaan ervan niet kunnen vaststellen.”
In de toekomst moeten belangrijke besluiten van het MDPT vooraf door de ministerraad worden goedgekeurd, dit in het kader van de aansturing van het team.
Bij de aansturing kan gebruikgemaakt worden van periodieke voortgangsrapportages. Deze rapportages moeten door een onafhankelijke derde zoals de Soab beoordeeld worden. Het draaiboek en de tijdsplanning moeten geactualiseerd worden en daarna door de ministerraad worden goedgekeurd.
,,Gezien de naderende einddatum van de huidige huurovereenkomst met PdVSA (31-12-2019) en de onderhandelingen met GZE is een geactualiseerde tijdlijn van belang.” (De brief is van 19 december 2017, de regering heeft op 30 december GZE geïnformeerd dat de afspraken met het Chinese bedrijf vernietigd worden, red.)
Het advies is om regels op te stellen zodat het team verantwoordelijk wordt gesteld voor het op tijd signaleren van problemen. Op die manier kan de premier snel geïnformeerd worden over zaken met een politiek bestuurlijk risico. Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het team de premier van informatie voorziet die hij nodig heeft om zijn taak uit te oefenen. Met deze nieuwe regels wordt het zelfs mogelijk dat de premier kan vorderen dat de informatie met bijbehorende stukken aan hem wordt gegeven.
De premier kan aan de hand van de nieuwe regels ook noodvoorzieningen treffen als naar zijn oordeel het team zijn taken verwaarloost. Die maatregelen kunnen pas worden getroffen nadat het team de kans heeft gekregen om binnen een vastgestelde tijd zich alsnog van zijn taak te kwijten. Een andere, opvallende aanbeveling is dat het team het onderwerp integriteit op de agenda moet plaatsen. Integriteit moet deel uitmaken van het beleid van het team.
De brief vermeldt ook aanbevelingen voor de werkrelatie van het team en Refineria di Kòrsou, eigenaar van de Isla-raffinaderij en de olieoverslagplaats COT bij Bullenbaai. De onderzoekers adviseren om door te gaan met het wekelijks overleg tussen het team en RdK. Er moet een nieuw overleg komen tussen het team, de premier, de president-commissaris en bestuurder van RdK; de onderzoekers adviseren om nog af te spreken hoe vaak dit overleg moet plaatsvinden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).