Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Toezichthouder Cft maakt zich in verband met de financiën van Curaçao ‘zorgen’ over het realisatiebeeld tot en met het derde kwartaal. ,,De overheidsfinanciën laat een verdere verslechtering zien.”

cftHet College financieel toezicht wil, amper een ruime maand voor de jaarwisseling, binnen twee weken concrete en uitgewerkte plannen voor actie zien.
Waar bij het resultaat tot en met het tweede kwartaal (eind juni) nog sprake was van een voorlopig tekort op de gewone dienst van 31,7 miljoen gulden is het voorlopig tekort tot en met september toegenomen tot 57 miljoen.
Daar komt nog een bedrag van 50,2 miljoen bij voor reeds aangegane verplichtingen, ofwel de nog te materialiseren lasten. Dit resulteert in een voorlopig tekort van 107,2 miljoen.
In de derde Uitvoeringsrapportage van financiën worden voor het oplossen van dit tekort twee stelposten van in totaal 102,5 miljoen opgevoerd. Namelijk, zoals het Antilliaans Dagblad eerder berichtte: 52,5 miljoen door verlaging van de lasten en 50 miljoen aan extra te verwachten belastingontvangsten.
Het College vindt de toelichting gegeven in de derde Uitvoeringsrapportage van deze twee stelposten ‘te summier’ en heeft ‘op dit moment onvoldoende vertrouwen’ in de realiseerbaarheid en het realiteitsgehalte ervan.
In de reactie op de tweede rapportage, eind augustus, heeft het Cft minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën geadviseerd om concrete maatregelen te nemen om de tegenvallende belastingopbrengsten tegen te gaan en een verplichtingenstop in te voeren om de lasten terug te dringen. Medio november heeft de ministerraad alsnog tot zo’n verplichtingenstop besloten.
Dat merkt Cft-voorzitter Raymond Gradus ook op: ,,Het advies van het Cft ten aanzien van de verplichtingenstop is destijds niet opgevolgd. Per 15 november is alsnog een verplichtingenstop ingevoerd. Echter gezien er nog slechts zes weken tot het einde van het jaar resteren, verwacht het Cft niet dat dit het nodige effect zal sorteren.”
Het College vraagt bij minister Gijsbertha ook aandacht voor transacties die in de administratie nog niet zijn vastgelegd als een verplichting, maar waarvoor wel opdrachten zijn verstrekt of reeds levering heeft plaatsgevonden. ,,Indien dergelijke transacties niet tijdig in beeld worden gebracht kan bij de jaarafsluiting blijken dat het effect van de verplichtingenstop nog beperkter is dan verwacht.”
Nu de haalbaarheid van de uitgaven -en ontvangstenramingen ‘in gevaar komen’, zoals de brief van Gradus het omschrijft, verzoekt het Cft de minister ‘om uiterlijk binnen veertien dagen naar een concrete uitwerking van de bovengenoemde stelposten waaruit blijkt of een sluitende gewone dienst voor 2017 nog realistisch en haalbaar is of anders aan te geven hoe het tekort op de gewone dienst van 2017 in 2018 gecompenseerd zal worden’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).