VBC twijfelt of in 2011 opgesteld beleid effectief is

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Zes jaar nadat het van ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) het beleid Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Entrepreneurship opstelde, vraagt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) zich af wat de stand van zaken is met betrekking tot het in 2011 ingevoerde MKB-beleid.

mkbtabel

Navraag door de vereniging wijst in de richting dat het MKB-beleid nauwelijks of niet bekend is bij het gros van de bedrijven. ,,De indruk bestaat dat het de status heeft van een goed bewaard ambtelijk stuk”, zo concludeert de VBC, die twijfelt of het in 2011 opgestelde MKB-beleid effectief is. De vereniging pleit er dan ook voor dit aan te passen en daarna breed bekend te maken.De reden voor het in 2011 opstellen van dit beleid is het belang van de MKB-sector. De sector produceert namelijk 30 procent van het bruto binnenlands product, voorziet in meer dan 50 procent van de werkgelegenheid en vertegenwoordigt ruim 90 procent van alle bedrijven op het eiland, zo stelt de VBC.De in 2011 vastgestelde beleidsuitgangspunten waren: dat de overheid de markt haar werk laat doen; ondersteuning van het MKB in algemene zin, zowel nieuwe als bestaande ondernemingen; activeren van ondernemerschap op Curaçao in algemene zin, van jong tot oud; stimuleren en ondersteunen van ondernemers die willen groeien door innovatie op bijvoorbeeld productie en efficiency, op marktbenadering, door middel van technologie; en stimuleren en ondersteunen van ondernemers die willen groeien door exportgericht te zijn en daarmee bijdragen aan het maken van Curaçao als logistieke hub in het Caribisch gebied. Om het beleid nader in te vullen en uit te werken, zijn in 2011 tien thema’s ingevoerd: doorlopende visieontwikkeling (met behulp van ervaren ondernemers en specialisten op het gebied van ondernemerschap zal samen met MEO visie worden ontwikkeld); doorlopende beleidscyclus (jaarlijks vindt evaluatie plaats van het beleid en wordt nieuw beleid ontwikkeld. De in te richten Small Business Administration (SBA) zal dit proces coördineren); doorlopende informatiecyclus (in orde brengen van de informatiehuishouding rond het MKB via het opzetten van een database. SBA is belast met het beheer van de bestanden, informatiehuishouden en prestatiemeting); organisatie en uitvoering (SBA zal alle uitvoerende en coördinerende taken van de overheid met betrekking tot MKB op zich nemen); invoering jaarlijkse prestatiemeting en effectmetingen (de jaarlijkse prestatie metingen op basis waarvan beleidsmonitoring, evaluatie en effectmeting worden ingericht zullen worden gepubliceerd); van red tape naar ‘red carpet’ (het oprichtingsproces wordt vergemakkelijkt en de regeldruk en barrières worden gereduceerd); ontwikkeling entrepreneurship, scouting, coaching en mentoring (ontwikkeling van een georganiseerd proces voor scouting, mentoring, opleiding, advies en coaching); ontwikkeling entrepreneurship, pr en maatschappelijke lobby, onderwijs (verbetering van het imago van ondernemerschap via een publiekscampagne en incorporeren in het onderwijscurriculum); stimulering en versterking financieringsmogelijkheden (het invoeren van een nieuwe versimpelde incentiveregeling en kredietgarantiefaciliteit voor export en innovatie); stimulering en versterking coördinatie advies en training entrepreneurs (versterken training en adviesaanbod voor beginnende ondernemers).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).