Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In 2016 is 11 procent van de misdrijven gepleegd door minderjarigen. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Openbaar Ministerie (OM).

,,Het aantal in 2016 bij het OM geregistreerde jeugdstrafzaken in de leeftijd tussen 12 en 17 jaar bedraagt 62, waarvan 42 inverzekeringgestelden”, aldus de rapportage. In totaal telde 2016, 568 misdrijven. ,,Ongeveer 70 procent van het aantal jeugdzaken dat in 2016 is ingeschreven, werd afgedaan. De resterende jeugdzaken van 2016 zullen in het jaar 2017 worden afgedaan. Het streven om met betrekking tot jeugdzaken binnen vijf maanden na inschrijving een afdoeningbeslissing te nemen, is daarmee grotendeels gehaald”, aldus het OM. Er wordt overigens met vereende krachten gewerkt aan de jeugdcriminaliteit. Uitgelegd wordt: ,,In het kader van de uitvoering van het Justitieel Jeugdbeleidsplan (september 2010) is er in 2016 intens samengewerkt met de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), waaronder de Jeugdreclassering en het Veiligheidshuis ressorteren. Ook met de kernpartners Korps Politie Curaçao (KPC) en de Voogdijraad is intensief samengewerkt. De jeugdofficier heeft ook in 2016 het tweewekelijkse justitiële casusoverleg jeugdzaken (JCO), dat in 2014 bij het AJJC/Veiligheidshuis werd ondergebracht, geleid. In het kader van de Veiligheidshuissamenwerking is het (in 2014 opgestarte) risicojongerenoverleg (RJO) voortgezet. Hieraan hebben de Voogdijraad, de leerplichtambtenaar, alle jeugdagenten en één buurtregisseur van het KPC, de jeugdreclassering en het OM geparticipeerd. Dit samenwerkingsconcept zal in 2017 verdere ontwikkeling ondergaan. In 2016 zijn alle geschorste en veroordeelde jeugdige criminelen in het kader van begeleiding en/of nazorg onder toezicht van de jeugdreclasseringmedewerkers van AJJC geplaatst. Ook de jeugdigen die na aanhouding zijn heengezonden door de politie zijn in 2016 onder toezicht van de Jeugdreclassering geplaatst. Als onderdeel van de activiteiten die in het Veiligheidshuis zijn ontwikkeld, heeft er in 2016 een zevental Jeugd-Hura/Tom-zittingen plaatsgevonden ten huize van AJJC. (Hura staat voor Hustisia Rápido en Tom voor Taakstraf Openbaar Ministerie, red.). Tevens heeft het OM in 2014 een aanvang genomen om schooldrop-outs, die broertjes/zusjes zijn van de aangehouden jeugdige crimineel, in het Veiligheidshuis aan te melden als risicojongere. In 2016 is het OM wederom met de kernactoren aan tafel gaan zitten om te komen tot een verdere ontwikkeling van de Halt-afdoening en de leerplichthandhaving. De Halt-afdoening houdt in dat jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die zich schuldig hebben gemaakt aan bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, de keus krijgen: naar de officier van justitie of naar Halt. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Zij moeten zich aan bepaalde afspraken houden en de ouders moeten ook instemmen met deelname. Voorwaarde is wel dat er geen sprake is van ernstige, achterliggende problematiek bij de jongere.

jeugdmisdrijven


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).