Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Met het beginsaldo van ruim 1,2 miljoen gulden in het Criminaliteitsbestrijdingsfonds (Crimefonds) kon het fonds in januari 2016 haar lopende verplichtingen voor 2016 niet nakomen.

crimefondsReden waarom geplande uitbetalingen vaak te laat werden uitbetaald.Dat staat in het jaarverslag van het fonds. ,,Projectvoorstellen die tussen november 2015 en 7 juli 2016 werden ingediend, werden pas op 7 juli 2016 aan de Commissie Crimefonds (CCF) ter beoordeling aangeboden. Op 17 augustus 2016 werden negen projecten goedgekeurd voor een bedrag van ruim 2,4 miljoen gulden. Door gebrek aan financiële middelen werd het ondertekenen van de betreffende financieringsovereenkomsten uitgesteld tot na het beschikken over financiële middelen en een formele ‘go’ van de minister van Justitie. Op 30 november 2016 werd een bedrag van ruim 13 miljoen gulden op de rekening van het Crimefonds gestort. De ondertekeningen zullen begin 2017 plaatsvinden.”Aan projecten werd gedurende 2016 het bedrag van bijna 2,5 miljoen gulden uitgegeven. Dit bedrag betrof ruim 1,4 miljoen gulden voor projecten opgestart voor 2016 en bijna 1,1 miljoen gulden voor in 2016 goedgekeurde en opgestarte projecten.In het fonds werd in 2016 een bedrag van 14,7 miljoen gulden gestort. Bedragen werden gestort door twee gefinancierde projecteigenaren bij de eindafrekening van hun projecten, door het ministerie van Financiën en door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De storting vanuit het ministerie van Financiën betrof de subsidie voor 2016.Voor de jaren 2017 en 2018 is nu al bekend dat er geen subsidie zal zijn vanuit het ministerie van Financiën. Het jaarverslag legt uit: ,,Het bij begroting gereserveerde bedrag voor deze twee jaren zullen aan de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) uitbetaald worden voor het dekken van hun operationele kosten.” Het jaar 2016 sloot af met bijna 13,5 miljoen gulden op de rekening. Hiervan is al 5,8 miljoen ‘verplicht’ als gevolg van de onder andere op 17 augustus 2016 goedgekeurde projecten en de lopende verplichtingen van projecten van vóór 2016.,,Aan deze eerste randvoorwaarde werd in 2016 niet optimaal voldaan. Pas op de laatste dag van november kreeg het Crimefonds beschikking over financiële middelen, waardoor vele (goedgekeurde) projecten in 2016 niet in uitvoering konden gaan”, zo wordt nog eens uitgelegd. De inkomsten van het Crimefonds (CF) zijn primair afkomstig van opbrengsten van in het kader van opsporingsonderzoeken in beslaggenomen en verbeurdverklaarde goederen. Daarnaast is er een maximaal bedrag van1,24 miljoen gulden op de begroting opgenomen dat, indien nodig, het ministerie van Financiën op de rekening van het CF kan storten. Het CF streeft een integrale aanpak van de criminaliteitsbestrijding na. Het CF-beleid volgt het justitiële beleid en zal dit jaar zich in het bijzonder richten op de bestrijding van de criminaliteit, alsook de resocialisatie/rehabilitatie van (jeugdige) gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij, waarbij in preventieve sfeer ook de naasten van de betrokkenen worden ‘meegenomen’. Bij de twee laatstgenoemde doelgroepen zal de aandacht gericht zijn op de versterking en aanscherping van de opleiding- en resocialisatieprogramma’s en trainingen.In het jaarverslag wordt nog uitgelegd dat van de totale inkomsten van het Crimefonds 60 procent besteed wordt aan (jeugd)preventieprojecten. De overige 40 procent van de inkomsten van het fonds zijn bestemd voor projecten die betrekking hebben op bestrijding van de criminaliteit en resocialisatie, die geïnitieerd worden vanuit de diverse instellingen die onder het ministerie van Justitie vallen.,,In dit kader wordt gedoeld op trajecten met als aandachtsgebied het oplossen van misdrijven evenals het bewust maken van de gemeenschap dat zij ook een verantwoordelijkheid dragen in de criminaliteitsbestrijding”, aldus de rapportage.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).