Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat slechts één leerplichtambtenaar zich bijna voltijds bezighoudt met het toezicht op de leerplicht, terwijl een andere leerplichtambtenaar zich deels daarmee bezighoudt.

leerplichtDit terwijl er gemiddeld zo’n 30.000 jongeren tussen de vier en achttien jaar zijn ingeschreven in het bevolkingsregister, waarvan het merendeel leerplichtig is. Dat staat in het jongste rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC).,,De Rekenkamer concludeert dat de overheid geen inzicht heeft in de omvang en oorzaken van het ongeoorloofd schoolverzuim. Ook concludeert de Rekenkamer dat wel inspanningen worden gepleegd in het kader van de leerplicht, maar dat geen of nauwelijks sprake is van effectief toezicht.”Verder is de conclusie dat het werk van de leerplichtambtenaren ‘zich met name richt op de groep leerplichtigen die, in verband met tijdelijk vertrek naar het buitenland, geoorloofd verzuimen en dit is niet de risicogroep van vroegtijdige schoolverlaters’, dit zijn namelijk niet de zogenaamde ‘drop-outs’. ,,De patrouilles van de leerplichtbrigade richten zich voornamelijk op de omgeving van scholen en dit zijn niet de risicogebieden waar leerplichtigen die ongeoorloofd verzuimen zich zullen ophouden.”Het is het tweede onderzoek van de Rekenkamer naar de naleving van de leerplicht. In het eerste deel, van december 2016, zijn de uitkomsten opgenomen van het onderzoek of de overheid erop toeziet dat leerplichtige jongeren ‘ingeschreven zijn op een school’ en verantwoording aflegt over dit toezicht. In het tweede deel betreft het onderzoek of de overheid erop toeziet dat leerplichtige jongeren, die zijn ingeschreven op een school, ook daadwerkelijk de voor hen bestemde lessen bijwonen en dus niet ongeoorloofd de school verzuimen.Uit dit nu gepubliceerde tweede deel blijkt verder dat de werkzaamheden van deze leerplichtambtenaren zich voornamelijk concentreren op het verstrekken van verklaringen, ingeval leerplichtigen tijdelijk geoorloofd de school verzuimen om naar het buitenland te gaan, terwijl - en dat is opmerkelijk - ‘de leerplichtwet een dergelijke verklaring niet voorschrijft’. Bovendien, zo gaat de Rekenkamer verder, gaan de leerplichtambtenaren bij het verstrekken van de verklaringen zo ver ‘dat zij feitelijk inbreuk plegen op de wettelijk aan de schoolhoofden toegekende bevoegdheid om vrijstelling van school te verlenen’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).