RvA mist financiële informatie.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Advies (RvA) vindt de financiële onderbouwing van het ontwerp-Landsbesluit voor de instelling van een economische zone bij de Dokweg, kortweg E-zone Dokmaatschappij, onvoldoende.

ezonedok
De Raad begrijpt niet dat in het ontwerp de gegevens van de macro-economische impactanalyse van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) niet zijn meegenomen. En tegelijkertijd vindt de Raad dat deze impactanalyse uitgebreid moet worden met een worstcasescenario, zodat ook de minimaal te verwachten economische impact in kaart wordt gebracht. Dit staat in het onlangs gepubliceerde advies over de E-zone Dokmaatschappij. Het landsbesluit is ontworpen als voorwaarde voor de overeenkomst tussen de Damen Shipyards Group (Damen) en de Curaçaose Dok Maatschappij Holding nv (CDM).
Ten eerste is er derving van overheidsinkomsten omdat de bedrijven die zich in de E-zone vestigen belastingvrijstelling krijgen. ,,In de financiële paragraaf wordt echter niet aangegeven hoeveel de genoemde inkomstenderving zal bedragen en waaruit deze zal bestaan. En, in de financiële paragraaf moet ten minste een indicatie gegeven worden van de te verwachten kosten en ontvangsten verbonden aan de uitvoering van het ontwerp”, aldus de RvA die ook wil weten hoe de inkomstenderving wordt gecompenseerd. Het argument in de toelichting dat werkgelegenheid behouden wordt, investeringen gedaan worden in CDM en er een verdeling van de opbrengsten tussen investeerders en de overheid zal plaatsvinden, zou moeten worden gekwantificeerd om dat tegenover de inkomstenderving te zetten, zo vindt de Raad.
Ook de kosten voor permanente bewaking door douanebeambten is niet realistisch en bovendien niet goed doorberekend, zo vindt de RvA. Het gaat om een 24-uursbewaking die alleen voor drie douanebeambten is berekend. Maar, het is niet duidelijk hoe wordt omgegaan met vervanging van een zieke douanier en het lijkt de RvA dat de in te stellen E-zone qua oppervlakte en het aantal te vestigen rechtspersonen in de E-zone te groot is voor de inzet van drie douaneambtenaren, 24 uur per dag.
Zoals gesteld begrijpt de Raad niet waarom de impactanalyse van MEO niet is meegenomen in de toelichting. Hiermee wordt immers een beeld verkregen van de doorwerking van de in te stellen E-zone in de verwachte macro-economische effecten, zo voert de RvA aan. Daarbij haalt de RvA het volgende voorbeeld aan: ,,In die analyse staat dat voor de komende tien jaar verwacht wordt dat gemiddeld 3,6 miljoen gulden per jaar geïnvesteerd wordt door CDM en Damen. Voorts wordt verwacht dat de bijdrage van CDM aan de totale uitvoer van het land in de toekomst zal groeien van 78 miljoen gulden per jaar tot 121 miljoen gulden per jaar in tien jaar. Tot slot staat er dat de uitvoer door CDM, als gevolg van de bunkeringactiviteiten, naar verwachting gemiddeld 21 miljoen gulden per jaar zal bedragen.” De RvA concludeert dan ook: ,,De Raad meent dat genoemde uitgangspunten te summier zijn weergegeven en dat de regering daarover in de nota van toelichting moet uitweiden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).