Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Wat er tussen 2010 en 2012 ten tijde van het kabinet-Schotte bij het water- en energiebedrijf Aqualectra is gebeurd, met rechtstreekse bemoeienis van politieke bestuurders en hun vertegenwoordigers, is ‘als wanbeleid te kwalificeren’.
aqualectra,,In dat verband komen de namen van de heren Gerrit Schotte, Oswald van der Dijs en Werner Wiels het meest voor.” Dat stelde de advocaat van Aqualectra gisteren in de mondelinge behandeling van de enquêteprocedure inzake overheids-nv’s, waarin het Hof voornemens is op 2 mei 2017 - na de verkiezingen van 28 april dus - uitspraak te doen.
,,De grenzen van vennootschapsrechtelijke bevoegdheden zijn keer op keer overschreden, en de betrokkenen zijn bijna permanent op de stoel van het bestuur van Aqualectra gaan zitten, en zijn dientengevolge als quasi-bestuurders of schaduwbestuurders aan te merken, ook gedurende het grootste deel van 2012.”
Aqualectra heeft in deze procedure een ‘dubbele rol’, zowel die van verweerster als die van verzoekster. Aqualectra is van oordeel dat wanbeleid kan worden vastgesteld op grond van de feiten en gebeurtenissen. Als verwerende partij doet Aqualectra géén beroep op de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie en FAS (Fundashon Akshon Sivil), de burgerbeweging die de hele kwestie aanzwengelde.
Aqualectra verzoekt om ‘een voorziening die inhoudt dat door het Hof bij haar een onafhankelijke persoon/bestuurder wordt aangesteld’. De taak van deze persoon zal zijn het zo veel mogelijk trachten te redresseren van de gevolgen van het wanbeleid dat in de onderzochte periode is gevoerd. Een ‘onafhankelijke bestuurder’ om te voorkomen dat ‘de’ politiek en degenen die in dat verband naar voren worden geschoven, de acties die tot herstel van de schade moeten leiden gaan frustreren én omdat de huidige statutair directeur, Darick Jonis, als een van de belanghebbenden in deze procedure elke schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen.
Professor en oud-rechter Huub Willems heeft een en ander uitvoerig in een rapport in kaart gebracht met soms schokkende bevindingen. Advocaat Karel Frielink gisteren: ,,Tal van beslissingen (bij Aqualectra in de periode van 2010-2012, red.) werden buiten de formele kaders genomen, terwijl bij allerlei beslissingen ernstig moet worden betwijfeld of daarvoor een serieuze en voldoende onderbouwing is te geven. De goede naam en faam van de toenmalige bestuurders van Aqualectra is bij voortduring ernstig aangetast. Van enige, laat staan voldoende, kennis en expertise bij de heren Schotte, Van der Dijs en Wiels om een onderneming als Aqualectra aan te sturen, laat staan te besturen, is niets gebleken. Niet alleen hebben er in 2012 gebeurtenissen plaatsgevonden die als wanbeleid te kwalificeren zijn, maar inzake van de gebeurtenissen die plaatsvonden voorafgaand aan de invoering van het enquêterecht hebben zij in 2012 niets ondernomen om de voor Aqualectra nadelige gevolgen ongedaan te maken dan wel te compenseren. Ook dat kwalificeert als wanbeleid.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).