Van onze correspondent

Den Haag - Curaçaoënaars, Arubanen en Sint Maarten worden terecht uitgesloten van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen als zij niet ten minste tien jaar ingezetene zijn geweest van het land Nederland.
Dat heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in het beroep dat onder meer door het Arubaanse Statenlid Andin Bikker was ingediend tegen de afwijzing van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het verzoek van een Arubaan om zijn stem te mogen uitbrengen als Nederland op 15 maart een nieuw parlement kiest.
Bikker, die behalve Statenlid ook advocaat is, had twee weken geleden tijdens de hoorzitting betoogd dat besluitvorming die in Den Haag - bijvoorbeeld in de Rijksministerraad - tot stand komt effect heeft op de Caribische delen van het Koninkrijk zonder dat de inwoners er invloed op kunnen uitoefenen omdat zij geen stemrecht hebben voor de Tweede Kamer. Bikker voerde aan dat dit des te meer klemt omdat er nog altijd geen geschillenregeling is.
,,De Raad van Ministers van het Koninkrijk mengt zich door middel van Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en koninklijke besluiten met enige regelmaat en steeds vaker in de rechtsorde van Aruba, waardoor inwoners van Aruba direct worden geraakt. Nu de Rijksministerraad uiteindelijk feitelijk en juridisch uitsluitend verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer hebben zij ten onrechte geen inspraak in de samenstelling en de besluitvorming van dit orgaan", aldus Bikker.
Hij meende ook dat er sprake is van ongelijkheid ten opzichte van de inwoners van Caribisch Nederland die wel stemrecht hebben voor de Kamer. Om de weigering van Plasterk aan te vechten beriep hij zich op het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
In de gisteren gepubliceerde uitspraak maakt de Raad van State korte metten met Bikkers argumenten. De bestuursrechters erkennen dat in Nederland genomen besluiten invloed kunnen hebben op de Caribische landen, maar dat dit beperkt blijft tot een beperkt aantal - in het Statuut genoemde - beleidsterreinen. Bovendien, zo stelt de RvS, hebben de landen mogelijkheden om invloed op de besluitvorming uit te oefenen. ,,Het Statuut voorziet in waarborgen en voorzieningen ten behoeve van de inbreng van de landen.”

stemrecht


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).