Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Rond de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is het weer hommeles; dit keer nadat de beide ministers van Financiën - kennelijk op voorstel van demissionair minister José Jardim van Curaçao - de benoeming van een kandidaat, waar de meerderheid van de RvC tegen is, hebben doorgedrukt.

cbcs

De bewindslieden lijken echter willens en wetens geen gehoor te hebben gegeven aan het advies van de zittende RvC-leden om Miriela Carolina, een voormalige werknemer van de CBCS die nog altijd een VUT-uitkering van de Centrale Bank geniet, niet tot commissaris te benoemen.
Want op 14 oktober jongstleden is door middel van een naar eigen zeggen rechtmatig genomen besluit door de RvC besloten om de kandidatuur van Carolina in te trekken, welk RvC-besluit op 17 oktober per brief én per email aan beide ministers is gecommuniceerd. Maar op 18 oktober werd het benodigde landsbesluit (LB) aan de gouverneur van Sint Maarten voorgelegd ter ondertekening.
De vraag is of gouverneur Eugene Holiday wist van de intrekking door de RvC van de kandidatuur van Carolina of dat deze informatie hem (bewust) is onthouden. Van de zes RvC-leden worden drie op voordracht van elk van de landen (Curaçao en Sint Maarten) benoemd. Elke voordracht gebeurt door de minister van Financiën van dat land. ,,Deze voordracht geschiedt op basis van een aanbeveling door de Raad van Commissarissen”, aldus het Bankstatuut. ,,Benoeming van de leden geschiedt door de landen gezamenlijk bij landsbesluit.”
De huidige RvC bestaat uit slechts drie personen: Robert Pietersz (aangesteld door de president van het Gemeenschappelijk Hof), Hubert Lopez (namens Sint Maarten) en Tom Kok (namens Curaçao). Binnen de Raad bestaat er verdeeldheid en hebben de eerste twee géén vertrouwen in Kok, mede omdat hij achter een kort geding zat dat de RvC was begonnen tegen de Raad van Bestuur (RvB ofwel directie).
De dus al bij voorbaat omstreden Carolina werd overigens eerder wél voorgedragen door de RvC. Dat gebeurde een jaar geleden, in september 2015. Maar dit vond plaats op een moment dat de huidige commissarissen Pietersz en Lopez er niet bij waren, namelijk toen Renny Maduro nog voorzitter was (inmiddels conform het rooster afgetreden) en door commissaris Kok.
Tijdens eerdere vergaderingen had de meerderheid van de RvC zich tégen Carolina uitgesproken, maar in afwezigheid van Pietersz en Lopez werden controversiële kwesties waaronder haar kandidatuur weer van stal gehaald en is zij buiten medeweten van Pietersz en Lopez alsnog voorgedragen. In een daaropvolgende RvC, waarbij Pietersz en Lopez wel weer aanwezig waren, is opnieuw gesteld dat Carolina een niet gewenste kandidaat is.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).