Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gisteren, op de tweede dinsdag van september, tijdig ingediende landsbegroting 2017 van Curaçao sluit met een saldo van nul.
jardimEen sluitende begroting dus, zoals men van minister José Jardim van Financiën intussen gewend is. Het Antilliaans Dagbladis in het bezit van de stukken, namelijk de versie van medio juli.
De overheidsbegroting voor volgend jaar gaat wat betreft de gewone dienst uit van 2.518,8 miljoen gulden aan inkomsten (was 2.499,5 miljoen voor 2016) en een kapitaaldienst van 183 miljoen (was 349,7 miljoen).
Voor de inkomsten rekent de regering volgend jaar op 1.468,1 miljoen aan belastingopbrengsten (tegen 1.450,9 miljoen dit jaar), 804,9 miljoen aan sociale premies en 245,8 miljoen aan overige baten (waaronder dividenden van overheids-nv’s).
Verreweg de grootste collectieve uitgavenpost in 2017 wordt weer de sociale zekerheid, die voor 1.292,1 miljoen op de begroting staat opgenomen. Gevolgd door beloning aan personeel (ambtenarensalarissen), waarvoor 456,1 miljoen wordt uitgetrokken (meer dan de 440,8 miljoen voor 2016). De overheid verbruikt volgend jaar 220,2 miljoen aan goederen en diensten; een stijging van ruim 10 miljoen.
Mede van belang voor (het realiteitsgehalte van) de belastinginkomsten is de verwachte groei van de economie. Jardim gaat uit van een reële groei van 0,7 procent in 2017 en rekent voor 2016 op een stijging van 0,5 procent. Dit is conform de jongste projecties van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) dat in mei op bezoek was. De inflatie zal volgend jaar ongeveer 1,5 procent zijn, terwijl die voor het lopende jaar wordt geschat op 0,8 procent.
,,Het primaire saldo, ofwel het financieringssaldo voor aflossingen exclusief rentelasten, is in het jaar 2017 negatief, maar verbetert gestaag en slaat om in een positief saldo in 2018”, aldus de Nota van Financiën van minister Jardim die in het bezit is van deze krant. ,,Deze bedragen zijn inclusief de reservedotaties.”
Het saldo van de gewone dienst zónder renteverplichtingen bedraagt 65,3 miljoen in de plus. Dit is gelijk aan de geprojecteerde rentelasten van 65,3 miljoen in 2017. De financieringsbehoefte volgend jaar is berekend op 114,5 miljoen (iets meer dan de 119,5 miljoen van 2016).
Onder Jardim zijn de overheidsfinanciën meerjarig op orde gebracht. Daar ging wel een aanwijzing van de rijksministerraad in 2012, ten tijde van regering-Schotte toen George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) minister van Financiën was, aan vooraf: ,,Na de aanwijzing van 2012 zijn de overheidsfinanciën in 2014 redelijk gestabiliseerd. Het beeld in de begroting van 2013 was dat als er geen structurele maatregelen genomen zouden worden, het tekort van de overheid in 2016 zou oplopen tot ruim 500 miljoen.”
Door een overschot op de begroting 2014 kon Curaçao de tekorten sneller inhalen dan verwacht. ,,Deze mijlpaal houdt in dat de overheidsfinanciën weer bij de startpositie zijn van 10 oktober 2010.” Toen verkreeg Curaçao met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen de status van autonoom land binnen het Koninkrijk.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.