Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Per 31 december 2014 heeft het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) een positief rendement op de beleggingen van het fonds gerealiseerd van ruim 96 miljoen gulden, hetgeen overeenkomt met een rendement van 6,7 procent; terwijl in 2013 een positief rendement werd behaald van 87 miljoen, zijnde een rendement van 7 procent. apc
Niettegenstaande de positieve beleggingsrendementen, realiseerde het fonds een verlies in 2014 hoofdzakelijk als gevolg van een wijziging van de actuariële grondslagen. Dit blijkt uit het onlangs bij de Staten ingediende jaarverslag 2014. ,,Het fonds heeft het negatief resultaat van 81 miljoen gulden volledig van de beleggingsreserve per 31 december 2013 van 88 miljoen gulden onttrokken, waardoor de beleggingsreserve per 31 december 2014, 7 miljoen gulden bedroeg. De beleggingsreserve, bestemd voor het opvangen van eventuele negatieve waardeveranderingen van de beleggingen, is per ultimo 2014 in vergelijking met ultimo 2013 dus met 92 procent gedaald”, aldus het jaarverslag.
Verder blijkt dat de pensioenpremie-inkomsten in 2014 niet toereikend waren om de pensioenuitkeringen te dekken. Het fonds verkeert namelijk in een rijpe staat, hetgeen betekent dat het aantal gepensioneerden groter is dan de actieve verzekerden. Conform het kapitaaldekkingsstelsel waarbinnen APC functioneert, werd een deel van het beschikbare vermogen aangewend voor de pensioenuitkeringen (let op: in tegenstelling tot het algemeen ouderdomspensioen AOV-fonds kent het APC geen omslagstelsel, maar een kapitaaldekkingsstelsel).
Het jaarverslag: ,,In het boekjaar 2014 is 173 miljoen gulden aan pensioenuitkeringen betaald. Dit werd gedeeltelijk gedekt door de premie-inkomsten van 114 miljoen gulden in het jaar 2014. Per saldo is in het jaar 2014 derhalve 59 miljoen gulden onttrokken aan het beschikbare vermogen om aan de uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen.”
Ook de dekkingsgraad laat ten opzichte van 2013 een verslechtering zien: van 102,20 procent naar 100,23 procent. Zo staat in het verslag: ,,Het per ultimo 2014 beschikbare aanwezig vermogen is nog voldoende om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Er is echter niet voldoende vermogen aanwezig ter dekking van de algemene risico’s en de beleggingsrisico’s.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).