Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alhoewel de reactie van Tom Kok, commissaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), volgens de directie ‘doorspekt’ is met onjuistheden - ook juridische - en weglatingen van relevante feiten, wenst de CBCS geen publieke discussie met hem aan te gaan, omdat de media niet het gepaste forum vormen voor een interne discussie, alsook met het oog op de geheimhoudingsplicht. Tom
Wel wenst de CBCS-directie twee zaken ‘over het publieke voetlicht te brengen’, aldus de Raad van Bestuur (RvB) in een ‘verklaring’ naar aanleiding van de uitgebreide reactie van commissaris Kok op de persconferentie die op maandag 13 juni door CBCS-president Emsley Tromp, in response op de recente berichtgeving in het Financieele Dagblad (FD), werd gehouden.
De eerste gaat over de positie van de tijdelijk door het Hof benoemde commissaris. ,,De heer Kok heeft moeite met zich te schikken naar voldongen feiten. De president van het Gerechtshof, zijnde het orgaan dat ingevolge de wet de bevoegdheid heeft tot benoeming van een tijdelijke commissaris, heeft hierover recentelijk een opinie afgegeven.”
De directie vervolgt: ,,Als die opinie de heer Kok inhoudelijk niet welgevallig is, staat hem de weg open voor het vorderen van een verklaring voor recht. Dat kan hij doen zonder twijfel te zaaien over de zorgvuldigheid en zuiverheid waarmee de hofpresident in dit dossier te werk gaat.” Het is voor de CBCS-directie ‘overigens verbazingwekkend’ dat Kok, vier jaar na datum, de rechtsgeldigheid van de tijdelijke benoeming destijds van commissaris Robert Pietersz alsnog ter discussie stelt, nadat hij zelf ‘circa 500 dagen’ met Pietersz in de RvC heeft samengewerkt ‘én informatie heeft gedeeld’.
Het tweede dat de directie in de verklaring aankaart, is de integriteitskwestie. ,,De heer Kok stelt onder meer dat het kort geding van augustus 2015 ‘nog hangende’ is. De CBCS brengt in herinnering dat bij de behandeling van dit kort geding, met als eis de RvB-leden via de rechter te dwingen medewerking te verlenen aan het integriteitsonderzoek door Triforensic, de behandelend rechter mogelijkheden zag om via een mediation-traject het geschil op te lossen.”
,,Het mediation-traject is met instemming van alle partijen ingezet en ook afgerond met een vaststellingsovereenkomst, waaronder de afspraak dat er géén integriteitsonderzoek meer komt.” Waarom geen integriteitsonderzoek meer?, vraagt de CBCS-directie in de verklaring hardop af. ,,Gedurende de mediation heeft de RvC de gelegenheid gehad, en ook genomen, om de vragen omtrent de integriteit van de RvB-leden die toentertijd voor (enkele leden van) de RvC aanleiding vormden voor het instellen van het Triforensic-integriteitsonderzoek, rechtstreeks aan de RvB voor te leggen. De RvB heeft vervolgens alle gestelde vragen naar voldoening beantwoord, met als uitkomst dat de RvC geen reden meer zag voor voortzetting van het integriteitsonderzoek.”
Het door alle betrokken partijen ondertekende persbericht van 14 december jongstleden is hier volgens de directie helder over: ,,Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een besluit van de Raad van Commissarissen om de kortgedingprocedure te beëindigen en af te zien van een nader integriteitsonderzoek.”
Nu het betreffende integriteitsonderzoek van tafel is, is daarmee ook de grond voor het afdwingen van medewerking aan dat onderzoek komen te vervallen, stelt de directie van de CBCS. ,,Het is juist dat, zoals de heer Kok stelt, hij het kort geding nog niet heeft ingetrokken, maar tegen de achtergrond van de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst komt dit neer op een nalatigheid van zijn kant. Kennelijk heeft de heer Kok, evenals in het geval van de rechtspositie van de tijdelijke commissaris, moeite zich neer te leggen bij een uitkomst die tot stand is gekomen onder begeleiding van een door de Hof van Justitie beschikbaar gestelde rechter.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.