Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Dat de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) een voorschot neemt in de begroting op een nog niet aangenomen salariswet, is een normale zaak. Dat is de reactie van minister Etienne van der Horst van BPD op de kritiek deze week in de centrale commissievergadering van de Staten op het schrappen van de automatische salarisverhoging voor ambtenaren. Dat Statenleden, waaronder ook coalitieleden, stellen niet op de hoogte te zijn van de convenanten en ook dat zij niet geweten hebben wat met de vakbonden besproken is noemt Van der Horst leugenachtig.
,,In 2013 ben ik met de voorstellen naar de samenwerkende partijen gegaan. Dit is een overleg van de coalitiepartners. Daarna ben ik in overleg getreden met de bonden en heb daar overeenstemming bereikt. De zes convenanten heb ik vervolgens in november 2014 bij de behandeling van de begroting 2015 aan alle Statenleden overhandigd en toegelicht met een PowerPointpresentatie. Daarvóór nog heb dit ook gedaan in de vaste commissievergadering van de Staten waarin zowel leden van de coalitie als oppositie zitten. Daar was onder andere ook Armin Konket (PAR) aanwezig, die nu in de centrale commissievergadering stelt dat ik mijn koffers maar moet pakken omdat iedereen voor een voldongen feit is gesteld. Dat is dus pertinent niet waar.”
Van der Horst legt uit: ,,De begroting is een beleidsdocument waarin de beleidsvoornemens van de regering verwerkt en omgezet worden in cijfers. De begroting kan op sommige punten pas definitief zijn als er een akkoord is in de Staten. Mochten de Staten uiteindelijk deze wet niet aannemen, dan betekent dit dat er elders geschrapt moet worden in de begroting om deze sluitend te maken.”
De salariswet betreft maar één onderdeel van een pakket van zes convenanten waarover de BPD-minister binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) overeenstemming heeft bereikt. Bovendien gaat het om een wetsvoorstel dat maar voor één jaar geldig is, namelijk over het niet uitbetalen van de loontrede in 2016.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.