Achterhouden informatie door premier Asjes naar oordeel ombudsman ‘onbehoorlijk’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In haar eindrapport concludeert de ombudsman dat ‘uit het onderzoek is komen vast te staan’ dat Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) ‘door een aaneenschakeling van gedragingen zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen’.
Het definitieve rapport werd gisteren op de website van de ombudsman geplaatst. In deze geanonimiseerde versie wordt telkens gesproken over ‘mevrouw W.’. Wiels zelf, haar politieke baas premier Ivar Asjes (PS) en Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) kregen een ongekuist exemplaar.
Ombudsman Alba Martijn doet in het rapport een aantal ‘aanbevelingen’, waarvan de belangrijkste is om Gevmin Wiels op korte termijn een assessment te laten afleggen ‘teneinde vast te stellen in hoeverre zij in staat is om op een adequate wijze leiding te geven aan het Curaçaohuis, haar contactuele eigenschappen te ontwikkelen en haar agressie jegens haar ondergeschikten en derden te beteugelen’.
Het is volgens de ombudsman in het verlengde van het bovenstaande verder wellicht van belang om een traject op te starten waarbij ‘een externe deskundige’ wordt aangesteld om de onderlinge personele verhoudingen binnen het Curaçaohuis in Den Haag op objectieve wijze te beoordelen, te helpen herstellen en verder (tijdelijk) in goede banen te leiden.
Ombudsman Martijn gaat in haar aanbevelingen voorts in op het normaliseren van de relatie van Wiels met plaatsvervangend Gevmin Robert Candelaria - die hiervoor al achttien jaar probleemloos directeur was van het Curaçaohuis - en van de verhouding met directeur Ann Groot-Phillips, die juist onder Asjes in deze functie werd aangesteld, maar na botsingen met Wiels werd ondergebracht in Parijs.
De ombudsman adviseert om de directeur op korte termijn in de gelegenheid te stellen ‘wederom in haar functie te worden hersteld’. ,,Het is bekend dat de ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Octa (Organisatie van Landen en Gebieden Overzee; LGO, red.) geen dagtaak vullen. De directeur ware in de gelegenheid te worden gesteld haar Octa-taken te combineren met haar functie van directeur.” Met andere woorden: Groot-Phillips kan beter terug naar Den Haag.
In zijn respons op vragen van de ombudsman had minister-president Asjes gesteld dat de ombudsman met het ambtshalve onderzoek de systematiek van de wet zou hebben doorkruist, doordat de Staten al eerder hadden gedebatteerd over de kwestie Wiels. Dit is echter niet het geval, aldus ombudsman Martijn. ,,De ombudsman is een verlengstuk van de Staten. Zijn taak is de controlefunctie van de Staten te versterken door onderzoek te verrichten dat de Staten inzicht verschaft in het functioneren van het bestuursorgaan.”
Dit onderzoek heeft niet tot doel een beslissing van de Staten ongedaan te maken, vervolgt het eindrapport. ,,Het onderzoek is gericht op het ongenoegen dat in de gemeenschap heerst ten aanzien van de gedragingen van de Gevolmachtigde minister, mevrouw W., die geleid hebben tot het vermoeden bij de ombudsman dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen.”
Het feit dat de Staten aan de hand van de destijds aan hen voorgelegde feiten achteraf de gedragingen van de Gevmin hebben goedgekeurd, heeft volgens de ombudsman ‘de in de gemeenschap levende overtuiging dat deze gedragingen niet integer zijn slechts doen toenemen’.
,,De kracht van het onderzoek van een ombudsman is dat hij met zijn onderzoek het licht kan schijnen op hetgeen verborgen is gebleven. Wellicht dat de Staten aan de hand van de bevindingen van dit rapport een scherper beeld krijgen van hetgeen zich afspeelt in het Curaçaohuis.”
Overigens krijgt de gedraging van Asjes als de minister van Algemene Zaken het oordeel ‘onbehoorlijk’ omdat hij met een onterecht beroep op de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (Privacywet) de gevraagde informatie achterhield voor de ombudsman, terwijl de Landsverordening ombudsman duidelijk aangeeft dat de premier verplicht is tot medewerking.
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.