Advocaat: De Lima ziet af van deel achterstallige onkostenvergoedingen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ex-ceo van Ctex Anthony de Lima hecht eraan kraakhelder te maken dat hij in een rechtsprocedure niet één miljoen eist van zijn vorige werkgever, maar 513.975 gulden.
,,De Lima had reeds besloten zijn vordering op Ctex uit hoofde van onbetaald gebleven vergoedingen te laten vallen en uitsluitend te vorderen de beëindigingsvergoeding, zoals overeengekomen in een overeenkomst getekend op 19 december 2014 door onder meer Girobank en UTS als aandeelhouders en Ctex.”
Aldus zijn advocaat Linda Douglas, die er namens haar cliënt op staat dat het Antilliaans Dagblad dit duidelijk maakt en hiervoor zelfs rectificatie eist. Bij eerdere berichtgeving baseerde deze krant zich op het verzoekschrift van Douglas aan het gerecht.
Daarin staat dat de ontslagen directeur een ‘beëindigingsvergoeding’, een eenmalige uitkering - gelijk aan 75 procent van het ‘monthly salary’ vermenigvuldigd met twaalf - van bijna 288.750 dollar claimt. In verband hiermee heeft De Lima een spoedeisend belang, aldus de raadsvrouw.
In het verzoekschrift staat verder: ,,Daarnaast heeft De Lima wegens achterstallige vergoedingen van Ctex opeisbaar te vorderen een totaalbedrag van 329.422 dollar. Hij heeft echter, vanwege de hoge kosten gemoeid met deze procedure, besloten om vooralsnog af te zien van het vorderen van dit bedrag. Daartoe overweegt De Lima om op korte termijn een bodemprocedure tegen Ctex aanhangig te maken.”
Op grond hiervan rekende deze krant uit dat de totale claim 288.750 dollar + 329.422 dollar = 618.172 dollar = ruim 1,1 miljoen is. Weliswaar zou het deel met betrekking tot de geclaimde achterstallige onkostenvergoeding in een later stadium aan bod komen, maar het was voor de redactie op dat moment niet duidelijk dat De Lima er zelfs geheel van af zou zien, hoewel de advocaat zegt dat zij telefonisch nog vóór publicatie te kennen heeft gegeven dat ‘De Lima afziet van welke andere bedragen dan ook’.
Douglas verwijst tevens naar een email die zij had gestuurd als antwoord op de volgende vraag van deze krant in het kader van hoor en wederhoor: ,,Kunt u bevestigen dat uw cliënt de heer De Lima een ‘beëindigingsvergoeding’ en ‘achterstallige vergoedingen’ claimt van Ctex? Zo ja, voor wat voor bedragen/totaalbedrag? Klopt het dat dit bij elkaar ruim 600.000 dollar is? Waar is dit (bedrag) op gebaseerd?”
Zij antwoordt: ,,Ik ben benieuwd waar u uw informatie vandaan heeft. Duidelijk niet van een welingelichte bron en anders van een onbetrouwbare bron. Tussen partijen is in december 2014 een overeenkomst getekend waarbij een beëindigingsvergoeding is overeengekomen in geval partijen uit elkaar zouden gaan. Het bedrag dat u noemt is nog niet de helft van wat er is overeengekomen.” Met dit laatste bedoelt Douglas waarschijnlijk het omgekeerde: ‘het bedrag waar het om gaat, is nog niet de helft van wat u noemt’.
Nu is echter duidelijk dat De Lima slechts nog de beëindigingsvergoeding claimt van alles bij elkaar ruim een half miljoen en de rest van het geld dat hij meent nog tegoed te hebben niet meer vordert.
In de uitgebreide e-mail aan de redactie waarin de rectificatie wordt verzocht, hecht advocaat Douglas er ook aan duidelijk te maken dat ‘voorts, voor wat betreft de vergoeding van De Lima, geldt dat deze is vastgesteld in het businessplan dat door alle aandeelhouders en financiers is getekend’.
Dit is in reactie op de berichtgeving dat de ex-ceo in verband met zijn salaris (managementfee van 385.000 dollar per jaar) in april 2012 een contract had getekend met zijn toenmalige naaste medewerkster. Volgens Douglas heeft de krant hiermee wellicht willens en wetens bij de lezers de indruk gecreëerd dat De Lima zelf deze vergoeding had vastgesteld. ,,Volgens de corporate agreement van april 2012, die door alle aandeelhouders en financiers is ondertekend, wordt de beloning van de ceo opgenomen in het businessplan, dat een stuk hoger ligt. De Lima heeft onverplicht dat bedrag destijds verlaagd.”

ADletters logo


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).