Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het gaat sinds 2012 financieel beter met Curoil, zo staat in het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) die in opdracht van de Staten onderzoek deed bij Curoil en Curgas over de periode 2007-2013. ,,In 2012 heeft Curoil weer positieve resultaten geboekt door zich te richten op de internationale markten en door de strikte toepassing van efficiencymaatregelen”, zo staat in het rapport te lezen. Ook de toepassing van de tariefregulering per 5 juli 2011 heeft een positieve bijdrage geleverd. Tot slot zijn de vorderingen op Curoil afgenomen en zijn de schulden van andere bedrijven aan Curoil steeds meer afgelost. In een aparte paragraaf van het onderzoek wordt een beeld gegeven van de vorderingen en schulden van Curoil ultimo 2013 en de maatregelen die het bedrijf heeft genomen om de vorderingen te innen en de schulden te betalen.

Zo bedroeg op 31 december 2012 de vordering op Aqualectra 85,5 miljoen gulden. Op 31 december 2013 was dit nog 40 miljoen gulden. Curoil en Aqualectra bereikten een akkoord om een vordering van nog 33 miljoen gulden om te zetten in een lening aan Aqualectra en dit bedrag is op 31 december 2013 verlaagd naar 30,8 miljoen gulden.

Curoil heeft ook een vordering op de inmiddels failliete luchtvaartmaatschappij Dutch Antilles Express (DAE) van 2,2 miljoen gulden per 31 december 2012. Op 30 september 2013 is een vordering op DAE in het faillissement ingediend. De kans is groot dat Curoil dit geld niet meer te zien krijgt, zo is door de curator aangegeven. Ook op Insel Air loopt een vordering, eind 2012 begroot op een bedrag van 2,6 miljoen gulden. Een jaar later bedroeg deze vordering 2,2 miljoen gulden. Er is inmiddels een betalingsregeling getroffen met Insel Air en alle nieuwe aankopen moeten vooruitbetaald worden. Op achterstallige facturen brengt Curoil 18 procent rente per jaar in rekening, het bedrag dat ook de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA, Curoil in rekening brengt.

Naast vorderingen heeft Curoil zelf ook schulden. Aan PdVSA per eind 2012, 113,9 miljoen gulden en per eind 2013 nog 102,2 miljoen gulden. In februari is het Curoil gelukt om 70 miljoen gulden van deze schulden te herfinancieren middels een lening. Elke maand koopt Curoil gemiddel voor 84 miljoen gulden aan brandstoffen in.

Tot slot heeft Curoil in 2012 nog een schuld aan de belastingdienst met betrekking tot te betalen accijnzen en af te dragen omzetbelasting (ob). Deze schuld werd, zo staat in het rapport, veroorzaakt omdat Aqualectra niet aan haar betalingsverplichting naar Curoil voldeed. Er is inmiddels een betalingsregeling getroffen met de belastingindienst. Op 31 demember 2012 bedroeg de schuld aan accijnzen 30 miljoen gulden en een jaar later is dit 13,4 miljoen gulden. Eind 2012 is de ob-schuld 12,4 miljoen gulden. Deze schuld is in september 2013 volledig afgelost.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.