Willemstad - De Taams Kliniek telt nu nog 152 werknemers en de verwachting van de directie en de bewindvoerder is dat uiteindelijk ongeveer 50 personen ontslagen zullen moeten worden om tot een evenwichtige loonsom/omzet-verhouding te kunnen komen.
De leiding van de kliniek spreekt niet van ‘massaontslag’, als het Antilliaans Dagblad daar vragen over stelt, maar van ‘collectief ontslag’. ,,Voor het collectief ontslag is al toestemming van de rechter-commissaris.” Eerder dit jaar ontving de rechter-commissaris het openbaar verslag in de surseance van betaling van Kliniek Dr. J. Taams bv. In verband met de surseance werd advocaat Paul van de Laarschot aangesteld als bewindvoerder.
,,Het saneringstraject maakt onderdeel uit van het gezond maken van de kliniek”, legt directeur Earl Esseboom namens Van de Laarschot uit. ,,Helaas kan dat niet zonder ontslagen, aangezien de salarissen een te groot deel uitmaken van de afgenomen omzet, als gevolg van gedwongen keuzes - niet kostendekkende tarieven - voor wat betreft het aantal en soort verrichtingen, met als gevolg een afname in de productie.”
Begin september 2014, toen de voorlopige surseance werd verleend, telde de kliniek nog 182 werknemers. Nadien zijn een dertigtal personeelsleden uit dienst getreden zonder dat dit kosten met zich meebracht, aldus het verslag aan de rechter-commissaris. ,,Bij een doorstart tijdens de surseance zullen er werknemers moeten afvloeien”, schreef Van de Laarschot daarin. De vakbond CBV is daarbij hulp verzocht.
De vraag van deze krant aan de bewindvoerder of het ‘collectief ontslag’ deel uitmaakt van een bedrijfseconomisch saneringsplan, of er überhaupt zo’n plan op tafel ligt en hoe het plan eruit ziet, luidt het antwoord: ,,Het plan ligt er, en de criteria voor ontslag zijn in samenspraak met de vakbond CBV. Helaas kunnen we er nu nog niet verder over uitweiden, aangezien het onderdeel uitmaakt van het nieuwe businessplan in overleg met de eventuele nieuwe investeerders, waarvoor nu een non-disclosure geldt.”
De bewindvoerder is door het AD ook gevraagd of er sinds de surseance aanvullende schulden zijn gemaakt en of bijvoorbeeld de loonbelasting en sociale premies wel tijdig betaald en afgedragen worden. ,,Nee”, is het antwoord op de eerste vraag en op de vraag die daarop volgde: ,,Ja, die worden maandelijks ingehouden.”
De voortzetting van de kliniek kan alleen plaatsvinden, schreef hij in zijn verslag aan de rechter-commissaris, als alle kosten die tijdens de surseance worden gemaakt volledig worden gedekt. ,,Zouden de kosten niet worden gedekt dan ben ik genoodzaakt de werkzaamheden te laten stoppen.”
In overleg tussen de financieel directeur van de kliniek, adviesbureau Berenschot en de Sociale Verzekeringsbank SVB is een budget vastgesteld waarbinnen het mogelijk is de werkzaamheden in de Taams Kliniek voort te zetten. ,,Er werd uitgegaan van financiële steun door de SVB en de overheid van in totaal 1,2 miljoen gulden per maand.” Daarnaast zouden er inkomsten van de andere zorgverzekeraars zijn.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.