Willemstad - Het Land en de ambtenarenvakbond Abvo moeten gelijktijdig reageren op enkele vragen die het gerecht nog heeft in het dispuut over het al dan niet indexeren van pensioenen met een duurtetoeslag.

Daarna zal er een comparitie van partijen plaatsvinden en wordt op 30 maart de rechtszaak voortgezet. Dit is besloten in een tussenvonnis deze week.
Duurtetoeslag is een extra bedrag op het vaste pensioen van ambtenaren dat afhankelijk gesteld wordt van het aantal dienstjaren. De pensioenen met een duurtetoeslag worden sinds 2012 niet meer geïndexeerd, terwijl andere gepensioneerden wel een geïndexeerd pensioen genieten.
In het tussenvonnis staat: ,,Het gerecht acht zich niet volledig ingelicht.” Vervolgens wil de rechter weten of Abvo het gevorderde - indexering van de pensioenen van gepensioneerden die een duurtetoeslag krijgen - met het Land heeft proberen te bespreken en zo niet of dit overleg zinvol is. Verder wil het gerecht weten of de betreffende ambtenaren waar het om gaat zelf bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit van het Land tot het niet indexeren over het jaar 2012. ,,Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom is dat niet geschied?”, aldus het tussenvonnis.
Tot slot wil de rechter weten vanaf welk jaar de pensioenen van gepensioneerde overheidsdienaren met duurtetoeslag op dezelfde wijze geïndexeerd zijn als de bezoldiging van actieve overheidsdienaren en de pensioenen van gepensioneerde overheidsdienaren zonder duurtetoeslag.
Abvo vindt dat de overheid geen onderscheid mag maken tussen gepensioneerde ambtenaren met duurtetoeslag en ambtenaren zonder duurtetoeslag en nog werkende ambtenaren. Van deze twee laatste groepen werd het pensioen en salaris wel geïndexeerd. Dit gebeurde ook nog voor de gepensioneerden met een duurtetoeslag vanaf 1995 tot 2012, daarna niet meer. Er is volgens de vakbond sprake van ongelijke behandeling en bovendien wordt het vertrouwensbeginsel en het gewoonterecht geschonden. Ook wordt gesteld dat het recht op ‘ongestoord genot geschonden wordt’, omdat er getornd wordt aan een ‘possession’. Verder kan ook bezuiniging volgens Abvo geen reden zijn omdat indexering wel aan de andere groepen werd toegekend. Verder pleit Abvo tegen een nieuw plan om voor beide categorieën gepensioneerden de indexering alleen te laten plaatsvinden als het budget dat toelaat.
De tegenpartij, het Land Curaçao, stelt dat de indexering van duurtetoeslagpensioenen geen wettelijke basis heeft. Na de aanwijzing van de Rijksministerraad in 2012 was het niet meer mogelijk de indexering door te voeren omdat er geen nieuwe verplichtingen aangegaan mochten worden. De andere indexeringen zijn wettelijk bepaald en daar moest het Land dus wel aan voldoen. Verder is er in beginsel geen sprake van gelijkheid tussen de groepen want gepensioneerden krijgen de indexering betaald uit het Ambtenaren Pensioenfonds Curaçao (APC), terwijl de duurtetoeslag wordt betaald uit de algemene middelen van het Land. Van ‘possession’ is wel sprake waar het gaat om de pensioenuitkering, maar niet waar het gaat om de indexering, zo besluit het Land. Ten aanzien van nieuwe wetsplannen met betrekking tot indexering wordt gesteld dat deze nog niet bekrachtigd zijn en besproken moeten in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.