Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Twee vooraanstaande leden hebben zich teruggetrokken uit de taskforce die medio vorig jaar bij landsbesluit werd ingesteld en tot belangrijkste taak heeft economische projecten die vast zitten los te trekken.
Dit lijk erop te wijze dat beide leden van de taskforce van mening zijn dat hun input niet leidt tot het inderdaad faciliteren van deze projecten, die cruciaal worden geacht voor de nodige impuls voor de lokale economie.
De personen die waren aangesteld in deze taskforce waren Michiel van der Veur als voorzitter, Alvin Martina, Marjon Schoen, Jason Curiel en oud-minister Cornelis ‘Chucho’ Smits. Laatstegnoemde was al vervangen door voormalige gedeputeerde Perry Gumbs.
De leden die uit de taskforce zijn gestapt, en dit gemotiveerde deden, zijn Van der Veur en Martina. Naar verluidt zijn beide van oordeel dat van overheidswege nog onvoldoende prioriteit wordt gegeven aan het werk van de taskforce. Met name vanuit het ambtelijk apparaat zou de medewerking als onvoldoende worden ervaren.
De bewindslieden die betrokken zijn bij de taskforce zijn premier Ivar Asjes (PS) en de ministers Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling, José Jardim van Financiën en Earl Balborda (PNP) van onder andere Infrastructuur.
In de praktijk zouden projecten met name ‘vastzitten’ bij laatstgenoemde ministerie - Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Planning (VVRP) - dat onder andere belast is met afgifte van bouwvergunningen. Minister Balborda zou zelf wel willen, maar het apparaat hapert; om reden van onderbezetting dan wel bureaucratische houding.
Dat diverse grootschalige projecten de afgelopen jaren maar niet van de grond zijn gekomen, is niet van deze tijd. Telkens staat de aanpak van de verstikkende ‘red tape’ in partij- en regeerprogramma’s. En ook het bedrijfsleven (VBC en KvK) noemen het regelmatig als een ervaren obstakel.
Het betreft overigens zowel particuliere investeringsprojecten als projecten in de publieke sfeer. Veelal ligt dit aan de bureaucratie waardoor veel initiatieven vastlopen. Of het ontbreekt aan de juiste begeleiding. Daardoor gaan veel kansen om de economie aan te zwengelen verloren. Vandaar de taskforce.
Ook vanuit de commercie en de bancaire sector kwamen geluiden dat het op zich niet ontbreekt aan concrete plannen, voorstellen en ideeën voor projecten. Zelfs niet-financiering. Maar dat het vooral aankomt op de concrete uitvoering ervan en de facilitering. De zittende regering heeft de projecten in kaart gebracht en ze een bepaalde prioriteit gegeven.
Het kabinet kijkt daarbij ook of de bekostiging voor een dergelijk project al rond is of in een vergevorderd stadium. En als dan bijvoorbeeld enkel een vergunning of een ander groen licht van overheidswege ontbreekt, kan zo’n plan op korte termijn alsnog gefaciliteerd worden en tot uitvoering worden gebracht. In de praktijk ervaren tenminste twee leden van de taskforce dat het in hun ogen toch te moeilijk blijkt om het vaak stroperige proces te versoepelen en te versnellen.
Doel was en is dat grote projecten niet alleen goed zijn voor het investeringsniveau en de economische bedrijvigheid, maar tevens de werkgelegenheid kunnen vergroten en de (jeugd)werkloosheid verlagen.
Volgens van officiële zijde onbevestigde berichten bestaat er in de coalitie (PS, PAIS, PNP en Sulvaran) en in de ministerraad zelf ook onvrede over de tegenwerking van de taskforce, die nu heeft geleid tot het ontslag nemen van de leden Van der Veur en Martina. Maar tot op heden overheerst de stilte.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.