Al het nieuws

Cft: Rentelastnorm komt dit jaar wel stuk dichterbij

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Landsbegroting 2024 toont meerjarig overschotten op de gewone dienst voor de periode 2024-2027. ,,Curaçao voldoet daarmee aan de centrale begrotingsnorm van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft).”

F02 CFT gebouw 3Aldus het College financieel toezicht (Cft). De Curaçaose regering zet deze overschotten op de gewone dienst in ter dekking van de begrote tekorten op de kapitaaldienst. Hoewel de Rft hierover niet expliciet is, noemt het Cft deze methode van dekking ‘geoorloofd’. Zoals het Cft het formuleert: ,,Mede omdat de tekorten op de kapitaaldienst vooral het gevolg zijn van schuldaflossing.”
Dit blijkt uit een pas eind vorige week op de website van het College gepubliceerde adviesbrief aan de minister van Financiën. Het betreft advies op de ‘vastgestelde begroting 2024’.
De door de Staten goedgekeurde begroting toont dus overschotten op de gewone dienst voor de periode 2024-2027. Het overschot loopt op van 19 miljoen gulden in 2024 tot 66 miljoen in 2026, om vervolgens in 2027 te dalen tot 32 miljoen als gevolg van de start van de Ennia-oplossing.
In de Curaçaose begroting is vanaf 2027 een jaarlijkse overdracht van (maximaal) 30 miljoen ten behoeve van verzekeringsconcern Ennia verwerkt. Het Cft spreekt van een ‘gecontroleerde afwikkeling’ van Ennia, maar in werkelijkheid betreft het een hybride model met zowel afwikkeling van het slechte deel als doorstart van het goede deel van Ennia.
Een reservering voor de opbouw van het voorziene tekort onder de zogeheten ‘Piekfaciliteit’, waarvoor Curaçao als onderdeel van de Ennia-oplossing garant staat, is nog niet in de begroting verwerkt, merkt het College op.

Rentelasten
De begrote rentelasten zijn fors hoger dan in voorgaande jaren. Dit is vooral het gevolg van de hogere rente op de liquiditeitssteunlening (de zogeheten covidleningen van 911 miljoen, red.). Op basis van de begroting verwacht het Cft dat Curaçao de rentelastnorm van de Rijkswet in 2024 zal benaderen.
Nederland zegde evenwel toe om de nu kortlopende liquiditeitssteunlening om te zetten in een langjarige lening tegen een lager rentetarief, wanneer de oplossing voor Ennia door Nederlandse experts als financieel solide en duurzaam is beoordeeld. Deze beoordeling heeft intussen plaatsgevonden met goed resultaat.
Cft: ,,Curaçao heeft een groot belang bij het verkrijgen van een lage(re) rente. Niet alleen omdat de hoge(re) rentelasten andere, productieve overheidsuitgaven verdringen, maar dus ook om mogelijke overschrijding van de rentelastnorm te voorkomen.”

Overschatting LB
Het Cft constateert een mogelijke ‘overschatting in de raming van loonbelastingbaten’ van circa 25 miljoen. ,,Het niveau van deze baten is, ondanks de economische groei in 2022 en 2023, stabiel rond de 400 miljoen. Bij ongewijzigd beleid lijkt de verhoging in 2024 naar 425 miljoen niet realistisch.”
Het College beveelt Curaçao aan de belastingraming, in het bijzonder de raming van de directe belastingsoorten, bij de begrotingswijziging te herzien op basis van de realisatiecijfers over 2023 en de meest recente groeiraming.

Kansspel/LOK
Curaçao begroot structureel 40 miljoen aan baten uit de vergunningenfee voor (online) kansspelaanbieders. Het Cft uit al geruime tijd zijn zorgen over het vertraagde wetgevingstraject en verzocht Curaçao het risico, dat deze raming voor 2024 niet volledig wordt gerealiseerd, in de begroting te adresseren.
De regering verwacht dat de onderliggende Landsverordening op de kansspelen (LOK) nu medio dit jaar in werking zal treden (over pakweg twee tot vier maanden, red.). ,,Het Cft dringt aan op spoedige implementatie zodat de begrote baten ook daadwerkelijk in 2024 en meerjarig zullen worden gerealiseerd”, schrijft de Collegevoorzitter aan de minister van Financiën.

Ambtenaren
De begroting toont een ‘structurele verhoging’ van de ambtelijke personeelslasten. Dit is onder meer het gevolg van de met terugwerkende kracht naar 2019 en 2020 toe te passen salarisindexering en toekenning van loontredes. Daarnaast gaat de begroting uit van aanzienlijke vacatureruimte.
Ondanks deze wijzigingen lijkt er volgens het College sprake van een overschatting van de personeelslasten nu deze stijgen van 413 miljoen in 2023 tot 505 miljoen in 2024. Het Cft verzoekt Curaçao toe te lichten hoe de begrote personeelslasten voor 2024 aansluiten op de realisatie 2023.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.