Al het nieuws

Uitvoeringsagenda spreekt van ‘sloop’ en ‘verplaatsing’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Colon wordt gesloopt en het Rifstadion verplaatst. Dat kan opgemaakt worden uit de ‘Uitvoeringsagenda 1 april-31 augustus 2024’ dat door premier Gilmar Pisas (MFK) en demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties aan de Staten is aangeboden.

F02 Rifstadion wegAls gekeken wordt naar wat er over Domeinbeheer staat geschreven in de uitvoeringsagenda, dan staat bij ‘uitwerking principenota’s over gebiedsontwikkelingen Rif en Colon’ geschreven: ,,Nu dat de grondexploitatie Colon is goedgekeurd door RvM, wordt er gestart met het opzetten van een projectorganisatie. Het participatietraject Colon loopt. De herhuisvesting gebruikers Colon-gebouw is gereed en de sloop gaat van start. Met Curaçao Ports Authority (CPA) wordt het verkeerstraject verder uitgewerkt en de plannen voor het verplaatsen van het honkbalstadion worden afgerond. De aankoop van het Chephacu-gebouw (dit is een importbedrijf, red.) is goedgekeurd en er wordt een start gemaakt met een nieuwe grondexploitatie Colon inclusief kraamkliniek waar een vastgoedexploitatie voor wordt gemaakt.”

De regering heeft via de kapitaaldienst middelen ter beschikking gesteld voor uitvoering van de grondexploitatie Colon. De position paper hierover en de interne afspraken tussen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en Financiën moeten in december van dit jaar (2024, red.) afgerond zijn. Uitgelegd wordt: ,,De administratie van de inkomsten en uitgaven gebeurt in een aparte grondexploitatie op basis van de tot nu toe besproken spelregels. Hiermee wordt geoefend; dit wordt voor 1 juli 2024 geëvalueerd. Daarna zullen de werkzaamheden ten behoeve van de ‘Landsverordening werken met grondexploitaties’ worden opgestart.”

Elders staat bij Domeinbeheer nog gemeld dat het project Rif en Colon veel omvangrijker is dan initieel gedacht. ,,Het project Zakitó en Maria Maai schuift daarom door en gaat op een nader te bepalen moment van start.”

In de uitvoeringsagenda staat ook dat bij Domeinbeheer wordt gewerkt aan een afdeling vastgoed die zich in eerste instantie zal bezighouden met het overheidsvastgoed en in opdracht van de verschillende ministeries werkt aan overheidshuisvesting. Maar er wordt niet alleen gekeken naar het vastgoed van de overheid. Per 1 augustus dit jaar moet ook duidelijkheid komen over de aanpak van illegaal geoccupeerde gronden en verlopen erfpachtgronden. Uitgelegd wordt dat de pilot rond de formalisering van 200 casussen illegaal geoccupeerde gronden afgerond is. Nu wordt er een schema gemaakt voor hoe de overige illegaal geoccupeerde gronden worden aangepakt.

Als nader ingezoomd wordt in het Landspakket bij ‘Thema E: Economische hervormingen’, staat overigens (enigszins verwarrend, red.) bij de maatregel ‘algemeen ontwikkelen en implementeren van grondbeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid’ bij Domeinbeheer, dat dit traject ‘on hold’ is gezet. In de uitleg staat: ,,De hoofdlijnen zijn gereed, aanbieden aan de Raad van Ministers (RvM) gebeurt in lijn met proces- en tijdslijn-implementatie ‘verbeteren functioneren overheid’ (VFO). Er komt na vaststelling van het plan van aanpak een afdeling vastgoed, die een aanzienlijk deel van het overheidsvastgoed gaat beheren en als opdrachtnemer voor de departementen (ministeries, red.) gaat werken ten aanzien van de overheidshuisvesting. Daarnaast zal een traject binnen Domein worden opgestart, dat leidt tot een cultuurverandering ten behoeve van resultaatgericht werken.”

Even terug in de tijd
In 2018 kreeg Curaçao Ports Authority (CPA) van de toenmalige ministerraad toestemming om met een ontwikkelingsplan te komen voor het Rifgebied, samen met een mogelijke investeerder. Het gaat om het gebied rond de beide megapieren in Otrobanda inclusief het aldaar gelegen stadion en zwembad.

In verband hiermee werd eerder in maart 2017 een letter of intent getekend tussen CPA en Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) die betrekking had op de ontwikkeling van het Rifstadion. CPA zou nog eerst een haalbaarheidsstudie doen.

In november 2021, in de huidige kabinetsperiode dus, meldde Sportminister Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) dat er interesse was in de ontwikkeling van het rifgebied. Twee groepen toonden volgens hem interesse. De ene groep was dezelfde als die van het Marriott Courtyard-hotel op Rif. Deze groep wil rond het zwembad ontwikkelen en het zwembad behouden voor de lokale jeugd en het schoolzwemmen. Een Amerikaanse groep zou geïnteresseerd zijn in het opknappen van het sportstadion op Rif en wilde daaromheen timesharing bouwen.

Uiteindelijk is niet helemaal duidelijk wat de plannen exact zijn in het Rifgebied, het daar gelegen honkbalstadion, nu in de uitvoeringsagenda geschreven wordt over verhuisplannen van het rifstadion.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.