Al het nieuws

Curoil keert 5,3 miljoen uit over winst van 52,8 miljoen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het standpunt van het ministerie van Financiën is dat het door overheids-nv Curoil voorgestelde dividendbeleid voor de komende jaren, waarbij een dividend pay-out ratio van slechts 10 procent in het vooruitzicht wordt gesteld, in beginsel niet acceptabel is.

Curoil1In het verleden heeft het Land Curaçao als de aandeelhouder van Curoil steeds kunnen rekenen op een dividenduitkering van rond de 50 procent van de nettowinst. Curoil zelf, geleid door directeur Yamil Lasten, stelt een dividend-pay-out ratio voor van 10 procent - dat wil zeggen om een tiende van de nettowinst als dividend uit te keren aan de aandeelhouder - maar verzoekt om over de jaren 2019-2022 géén dividend te declareren.
Daarbij wijst Curoil naar diverse uitdagingen/onzekerheden - zoals de impact van de Covid-19-pandemie, de herfinanciering van een lening, een rekeningcourantfaciliteit met een lokale bank, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne - die zouden nopen om extra buffers aan liquide middelen aan te houden.
Zo staat te lezen in een advies van Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Na het substantieel verlies in 2018 (-28,4 miljoen) heeft Curoil daarna ieder jaar met winst kunnen afsluiten. Verrassend is, aldus SBTNO, dat de hoogste winst (+18,1 miljoen) juist in het covidjaar 2020 wordt behaald, terwijl vooraf werd gevreesd voor een slecht resultaat.
Wat opvalt is dat juist in het covidjaar, toen de omzet het geringst was (0,5 miljard), de inkoopprijs van de brandstoffen uitgedrukt in procenten van de omzet (81,6 procent) ook het laagste was met als positief resultaat een bijzonder hoge brutowinst van 93,3 miljoen.
Verder is het opmerkelijk dat hoewel in 2022 een recordomzet wordt behaald van 1,2 miljard (meer dan twee keer de omzet van 2020), de brutowinst (94,7 miljoen) niet veel afwijkt van die in het covidjaar 2020. ,,Dat komt vooral door de hogere inkoopprijs.”
Om een zo hoog mogelijke brutowinst te behalen moet overheids-nv Curoil ervoor zorgen dat vooral de inkoopprijs van brandstoffen (‘cost of sales’) zo laag mogelijk is. Op de verkoopprijs van brandstoffen heeft Curoil weinig invloed, deels omdat een groot deel van de totale markt - namelijk de lokale markt - gereguleerd is; dat wil zeggen dat de (verkoop)prijzen op die markt door de overheid worden bepaald.
Op de andere, internationale, markten heeft Curoil te maken met concurrentie. Dat impliceert dat de verkoopprijzen van brandstoffen op die markten niet zomaar verhoogd kunnen worden, wil men zich niet uit die markt prijzen.
Terug naar de dividenduitkering. Er zijn volgens SBTNO tot nu toe drie verschillende dividenduitkeringspercentages genoemd. Curoil zelf stelt nu 10 procent voor, terwijl het eerder 25 procent had voorgesteld. Financiën stelt 50 procent voor.
Over de jaren 2019-2022 bedraagt de nettowinst van Curoil 52,8 miljoen. Bij een pay-out ratio van 10 procent bedraagt het totaalbedrag aan dividend over die vier jaren 5,3 miljoen; bij 25 procent is dat 13,2 miljoen; en bij 50 procent 26,4 miljoen.
Financiën: ,,Met ons voorstel in te stemmen met een dividend-pay-out ratio van 10 procent voor de jaren 2019-2022 hebben wij voor een minimale positie gekozen. Na het AvA-besluit (algemene vergadering van aandeelhouders) zal met Curoil worden afgestemd hoe de betaling van 5,3 miljoen - via een betalingsregeling - zal plaatsvinden, zodat Curoil niet in liquiditeitsproblemen geraakt.”
Financiën stelt, rekening houdende met het feit dat een ander dividendvoorstel vanuit het ministerie voor de jaren 2019-2022 zal leiden tot een verdere discussie en vertraging dat de aandeelhouder enig dividend krijgt uitgekeerd of de vaststelling van de jaarrekeningen van Curoil wordt uitgesteld, voor om voor de genoemde jaren, waarbij elk jaar met een positief resultaat werd afgesloten, in te stemmen met een dividend-pay-out ratio van 10 procent. Voor de jaren na 2022 zal in samenspraak met Curoil een nader te bepalen dividend pay-out ratio worden voorgesteld.

Voortaan ook advies MEO...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.