Al het nieuws

Stichting kan niet bij 19 miljoen gulden voor sociale woningbouw

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon Kas Popular (FKP) is dan weliswaar dé instelling die invulling geeft aan het sociale huisvestingsbeleid, maar het wordt de stichting allesbehalve makkelijk gemaakt hier invulling aan te geven. Wat het instituut vooral steekt is dat de stichting nog altijd niet bij haar banktegoeden kan die nu vanuit Girobank bij Gi-Ro Settlement Holding (GSH) zijn ondergebracht. FKP-directeur Arthur Con spreekt van een ‘barbaarse’ situatie en een ‘ordinaire roof’ van geld.

FKPdushiCon: ,,Girobank, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en GSH hebben de leningenportefeuille van Girobank voor de neus van cliënten weggekaapt, om vorderingen van de CBCS en de lening aan de overheid te voldoen.” FKP meent dat er sprake is van een onrechtmatige daad. ,,GSH, noch CBCS heeft het recht om over de opbrengsten van de leningen te beschikken. Deze komen toe aan de depositohouders van Girobank.”
De directeur schrijft dit alles in een brief aan de Statenvoorzitter naar aanleiding van de Statenvergadering van 19 oktober waarin de ministers van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aan de tand gevoeld zijn met de vraag of er wel een sociaal huisvestingsbeleid bestaat.
De brief eindigt met een oproep aan de Staten: ,,Aan de FKP is en wordt onophoudend de toegang tot haar gelden ontnomen, zonder een deugdelijke motivering. Ondergetekende meent dat de FKP en de Staten een gemeenschappelijk belang en doel dienen. Er moeten sociale woningen voor de minderbedeelden beschikbaar worden gesteld. Op de Staten wordt dan ook een dramatisch beroep gedaan om de FKP te steunen in haar inspanningen voor het verkrijgen van 19 miljoen gulden, opdat dit gebruikt kan worden voor de aanstaande bouwprojecten die ten goede zullen komen aan de Curaçaose bevolking.”
In de brief legt Con kortgezegd uit dat het hem onmogelijk is gemaakt volkswoningen te bouwen omdat achtereenvolgende regeringen geen bouwvergunning afgaven of verkavelingsplannen goedkeurden. Als gevolg hiervan heeft de FKP er indertijd voor gekozen de reserves vast te leggen in ‘time deposits’ bij de Girobank. ,,Het is betreurenswaardig u te moeten melden dat de FKP meer dan 19 miljoen gulden in de vorm van ‘time deposits’ bij Girobank heeft gedeponeerd, welke later in handen van GSH terecht zijn gekomen, zonder dat de FKP over deze tegoeden kan beschikken. Voor uw beeldvorming wordt aangegeven, dat 19 miljoen gulden equivalent is aan de bouw van 200 nieuwe huizen”, aldus de brief.
Mochten lezers zich afvragen waarom FKP niet gekozen heeft voor het elders beleggen van haar gelden, bijvoorbeeld in het buitenland, dan heeft de stichting daar ook een antwoord op. ,,Als een overheidsstichting was het geen overweging om in het buitenland te gaan beleggen, als teken van vertrouwen in ons eigen bancaire systeem.” Want, zo voert Con aan, als de lokale instellingen al geen vertrouwen hebben in lokale banken dan kunnen we niet veronderstellen dat men buiten Curaçao wel dat vertrouwen heeft. Dat gekozen werd voor de Girobank had ermee te maken dat de regering zelf deze bank als huisbankier had. Bovendien schiep de CBCS het beeld dat de bank op de goede weg was. Con stuurt als bewijs een officiële bekendmaking van 28 oktober 2019 mee van de CBCS die kopt ‘Girobank gaat verder’. Daarin staat verder: ,,De Girobank zet haar activiteiten voort. De directie werkt in nauwe samenspraak met de CBCS gestaag door aan het verbeteren van de financiële positie van Girobank. Het functioneren van de bank gaat verder en klanten kunnen er terecht om hun bankzaken te regelen.”

‘Geen vertrouwen CBCS’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.