Al het nieuws

Kostenbesparing hierbij een belangrijke overweging

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten willen overgaan naar nieuwbouw. Daarmee zouden drie nu gebruikte (monumentale) panden in de binnenstad verlaten worden. Maar voor het zover is moet vandaag akkoord gegaan worden met een concept-instellingsbesluit van een ‘tijdelijke commissie nieuwbouw voor de Staten’. De huishoudelijke commissie in de Staten heeft het concept-instellingsbesluit gemaakt en daarover beslissen de Statenleden vandaag.

F01Staten parlement Antilliaans DagbladDe tijdelijke commissie nieuwbouw zal belast worden met het onderzoeken en het in kaart brengen van alle mogelijke scenario’s, inclusief financiering, ‘teneinde een nieuw Statengebouw te realiseren ten behoeve van alle fracties en griffiepersoneel, met inachtneming van de hedendaagse faciliteiten behorende bij een publiek gebouw’.

In het instellingsbesluit wordt aangegeven waarom een nieuw gebouw gewenst is. Zo zijn de Staten op dit moment gevestigd in drie gebouwen. Na 10-10-‘10 is het aantal personeelsleden toegenomen en een tekort aan werkruimtes ontstaan. Daarom worden nu voor de Griffie enkele kantoren gehuurd. Volgens de overweging is het zo dat niet alle gebouwen over dezelfde faciliteiten beschikken en hetzelfde veiligheidsniveau hebben. Bovendien brengen separate gebouwen logistieke uitdagingen met zich mee. Ook heeft elk gebouw eigen onderhoudskosten waarbij opgemerkt wordt dat monumentale panden veel onderhoud en investeringen vereisen. Het gebruik van verschillende gebouwen promoveert de saamhorigheid niet, zo wordt ook aangevoerd. En verder: ,,De huidige Statenzaal voldoet niet aan alle voorwaarden van toegankelijkheid. De publieke tribune is moeilijk toegankelijk voor personen die slecht ter been zijn.”

De voordelen van nieuwbouw zijn dat het plaatsen van de fracties en het griffiepersoneel in één gebouw tot efficiëntie leidt; dat de energiekosten, beveiligingskosten en kosten voor ICT-voorzieningen met één gezamenlijk gebouw zullen afnemen; dat er minder fragmentatie zal zijn binnen de Staten; dat bij wijziging van samenstelling van de fracties, interne verhuizingen logistiek beter te regelen zijn en dat een nieuw pand voor de Staten geëquipeerd zal kunnen worden met alle noodzakelijke moderne infrastructuur.

Voorgesteld wordt dat de tijdelijke commissie bestaat uit zes leden die zich laten bijstaan door experts. De commissie wordt ingesteld voor de duur van twee jaar.
Vandaag wordt in de centrale commissievergadering ook nog gesproken over het verslag van de concept-consensusrijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho).