Al het nieuws

Schotborg: Nog momenten voor bezwaar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het zou nog te vroeg zijn om de concept-consensusrijkswet over het Coho nu al af te schieten en dinsdag bij de openbare vergadering ‘nee’ te zeggen tegen wat nu op tafel ligt. Daarvan lijkt afdelingshoofd constitutionele zaken en wetgeving en jurist bij Algemene en Juridische Zaken (AJZ), Iliana Schotborg, de Statenleden gisteren overtuigd te hebben.

F01 Nee Coho prematuurSchotborg gaf een technische uitleg over het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho). Na herhaalde vragen van Sheldry Osepa (PNP) of het prematuur zou zijn nu ‘nee’ te zeggen tegen het Coho was haar antwoord: ,,Er zijn in het proces nog vele momenten waarop bezwaren aangevoerd kunnen worden. De Koninkrijksregering kan met een Nota van Wijziging komen. Omdat het hier om een consensusrijkswet gaat, moeten wel alle regeringen in het Koninkrijk achter deze Nota van Wijziging staan.”

Eerder legde zij ook uit dat de gevolmachtigde minister op instructie van de minister-president in de Tweede Kamervergaderingen de vergadering kan bijwonen en dat bijzondere gedelegeerden van de Staten ook aanwezig kunnen zijn op het moment van stemming over de consensusrijkswet in het Nederlandse Parlement. ,,In alle fasen van het proces is consensus en dus overeenstemming nodig. Als Curaçao afhaakt kunnen de andere Landen nog doorgaan, en vervalt voor Curaçao het Landspakket”, aldus Schotborg.

Quincy Girigorie (PAR) had het laatste woord in de Statenvergadering en stelde dan ook: ,,Voor de samenleving is het belangrijk te weten dat we in overleg blijven met de regering. Ook het overleg met de andere Landen blijft belangrijk zoals bij het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) van 4 tot 6 mei op Sint Maarten (waar Schotborg overigens ook bij aanwezig zal zijn, red.).” Vanuit het Ipko kan input geleverd worden voor het voorlopig verslag dat op 13 mei naar de Tweede Kamer gaat. Girigorie: ,,Ik hoop dat we dinsdag wall-to-wall de regering kunnen steunen in dit proces.”

Schotborg gaf nog antwoord op andere prangende vragen die in de Statenvergadering naar voren zijn gekomen. Zo legt zij uit dat het Coho alleen projecten binnen het Landspakket en de Uitvoeringsagenda kan begeleiden. Aangezien het Landspakket politiek en regering gebonden is, voldoet het Coho aan het eilandelijke beleid. Ten aanzien van de aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) legt zij uit dat deze zich niet richt op de regering van de Landen, maar op het Coho. De Curaçaose ministers blijven verantwoordelijk voor het Landspakket en zullen daarover verantwoording afleggen aan de Staten. Voor wat betreft de garantie op financiële middelen legt zij uit: ,,Als Curaçao voldoet aan haar verplichtingen, is Nederland verplicht te financieren. Overigens is het verscherpt financieel toezicht niet meer in de tweede versie van het Coho opgenomen. De begroting van Coho wordt gekoppeld aan de Landsbegroting en is dus hierop aanvullend.”

Eén ambtenaar in Staten

De Statenleden waren gisteren teleurgesteld over het feit dat maar één van de drie ambtenaren aanwezig was om technische uitleg te geven over de concept-consensusrijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho) in de Staten.

PNP-Statenlid Sheldry Osepa vond het een gebrek aan respect naar de Staten en bevolking en de PNP-fractie die de vergadering al in februari aangevraagd had. ,,Het zijn de mensen die aan de onderhandelingstafel zitten over een wet die heel belangrijk en ingrijpend is en zij worden hier rijkelijk voor vergoed. Wij willen weten wat er aan de onderhandelingstafel gebeurt.” Ana-Maria Pauletta (PAR) probeerde gevoelens van teleurstelling wat te sussen door te stellen dat het uiteindelijk niet de ambtenaren zijn die verantwoording moeten afleggen in de Staten, maar de regering.

De technische informatie werd gegeven door Iliana Schotborg, afdelingshoofd constitutionele zaken en wetgeving en jurist bij Algemene en Juridische Zaken (AJZ). Afwezig waren John de Lannoy en Jennifer Pawirodihardjo-Fer die in het buitenland is.

Schotborg gaf een uitvoerige uitleg over het Coho, het Landspakket en de uitvoeringsagenda, de juridische inbedding, de taken en bevoegdheden, de bemanning, evaluatie en controle. Daarbij is zij ook ingegaan op de aanpassingen die gedaan zijn aan de eerste versie van Coho. In Coho 2.0 is bijvoorbeeld vastgesteld dat het Coho geen bevoegdheden van de landsorganen kan toepassen. ,,Dit punt is aangepast en van belang”, aldus Schotborg. Zij verwijst naar de grondwettelijke taakverdeling waarbij de systematiek van de ministeriële verantwoordelijkheid en het budgetrecht van de Staten leidend zijn en niet het Coho.

,,De hervormingen worden voorbereid door de ministeries met behulp van Coho. En indien wetgeving nodig is, en dat is altijd het geval natuurlijk bij de begroting, worden de normale procedures doorlopen, de procedures conform de Staatsregeling”, aldus Schotborg.

In een Nota van Wijziging (NvW) is opgenomen dat ook het College financieel toezicht (Cft), toezicht kan houden op de voortgang. Schotborg legt uit dat deze toevoeging in de NvW conform de afspraak is tussen de minister van Financiën en het Cft. Waarom? ,,De functie van het Cft is opgenomen om te faciliteren bij de uitoefening van taken. Dit moest opgenomen worden in een apart artikel in de Coho-wet omdat de rol van het Cft in het begrotingsproces bij wet moet worden geregeld. Dat is bijvoorbeeld voor de Staten niet nodig want die kunnen zich baseren op het budgetrecht geregeld in de Staatsregeling.”

Uiteindelijk heeft Schotborg nog acht verschillen genoemd tussen Coho 1.0 en 2.0. Zo zijn de criteria voor toetsing van de voortgang concreter gemaakt. De taken van het Coho zijn beperkt. De rollen van de minister van Algemene Zaken (AZ) en de Staten zijn versterkt bij de benoemingsprocedure, voorhangprocedure, inlichtingen aan de Staten en de zienswijze van het ministerie van AZ.

Het verscherpt financieel toezicht is geschrapt evenals de aanwijzingsbevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het Coho. Tot slot zijn er wat verduidelijkingen met betrekking tot de middelenstroom, de rollen van het Cft en Coho en in de Memorie van Toelichting.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.