Al het nieuws

Kunnen Caribische parlementen nog wijzigingen Coho voorstellen?

Van onze redactie
Willemstad - De Staten van de Caribische landen van het Koninkrijk - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - kunnen in verband met de Rijkswet Coho vóór de openbare behandeling in de Tweede Kamer het wetsvoorstel onderzoeken en daarover vragen stellen (formeel heet dat: verslag uitbrengen).

staten,,Deze vragen zullen beantwoord worden door de landsregeringen in een nota (in consensus). De Staten kunnen één of meer bijzondere gedelegeerden aanwijzen. Die kunnen de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer en Eerste Kamer bijwonen en bij de behandeling in de Tweede Kamer wijzigingen (amendementen) voorstellen en moties indienen. Over amendementen moet altijd worden gestemd en bij een meerderheid worden de veranderingen doorgevoerd.”
Zo luidt het antwoord op de website van Coho op de pagina met ‘Veel gestelde vragen’. Het antwoord op die bewuste vraag - Kunnen de Staten van de landen nog wijzigingen voorstellen? - heeft ook een tweede deel. Dat zegt aldus:
,,Als één of meer daartoe aangewezen gedelegeerden van de Staten zich tegen het voorstel in de Tweede Kamer verklaren, roept dat de vraag op of daarmee voor die landen ook de instemming aan het voorstel komt te vervallen. Dan zal moeten worden geverifieerd of deze tegenstem representatief is voor het land in kwestie en daarmee de steun komt te vervallen. Dat is bijvoorbeeld het geval als in (een van de) Staten een motie is aangenomen waarin het voorstel wordt verworpen.”

Wat houdt de consensusrijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) in?
,,De wet Coho is een consensusrijkswet. Dat betekent dat er over de wet overeenstemming is bereikt met de betrokken landsregeringen. Met het in werking treden van de wet wordt het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) opgericht. Het doel van het Coho is om de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondersteuning te bieden bij het doorvoeren van hervormingen van bestuurlijke aard, het realiseren van duurzame en houdbare overheidsfinanciën en het versterken van de weerbaarheid van de economie.
@tekst:Denk hierbij aan zaken zoals: eerlijke belastingheffing, een overheidsorganisatie die kwaliteit levert, onderwijs dat aansluit bij de behoefte aan banen, hervormingen van de arbeidsmarkt, betere betaalbaarheid van de zorg, een sociaal zekerheidsstelsel. De overeengekomen hervormingen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in een Landspakket per land en worden per land verder uitgewerkt in Uitvoeringsagenda’s.”

Wat is een consensusrijkswet?
,,Een consensusrijkswet is een regeling die tussen twee of meer landen binnen het Koninkrijk wordt gesloten op een beleidsterrein dat tot de autonomie van de landen behoort. Zo’n wet kan er alleen komen als alle betrokken landen daarmee instemmen. Er moet dus consensus (overeenstemming) bestaan over de betreffende regeling.”

Hoe komt een consensusrijkswet tot stand ?
,,Er gaat een heel traject vooraf aan de totstandkoming van een consensusrijkswet, waarbij de landen in iedere stap overeenstemming (consensus) moeten bereiken. Het proces om te komen tot een consensusrijkswet is uitgelegd in een infographic.”

Waar kan de wet gevonden worden?
,,Het wetsvoorstel is te vinden via de website van de Tweede Kamer. De consensusrijkswet staat - zodra die in werking is getreden - op de website van de Rijksoverheid.”

Per wanneer treedt de wet in werking?
,,De wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die maand waarin zij is bekendgemaakt. Die bekendmaking gebeurt snel nadat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen en de Koninkrijksregering haar heeft bekrachtigd. Bijvoorbeeld: als de Eerste Kamer op 8 juli instemt, en de bekendmaking is op 16 juli, dan treedt de wet per 1 augustus in werking. Wanneer dit moment in de praktijk zal zijn, is niet precies te zeggen en is afhankelijk van veel factoren, zoals de agenda’s van de Eerste en Tweede Kamer.”

www.coho-acs.com


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.