Al het nieuws

Maar niet-deelname Coho leidt tot stopzetten steun

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het voorstel van de nieuw aan te treden regering-Pisas (MFK) om financieel-economische doorrekeningen te laten maken van het Landspakket door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), vindt staatssecretaris Raymond Knops (CDA) een goed idee.

pisaslarmonieOok het structureren van het Landspakket in een aanpassingsprogramma en het voorstel het IMF te vragen een hervormingsprogramma te maken, te begeleiden en te monitoren, kan op de steun van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) rekenen. Maar hij is ‘not amused’ met de suggestie van Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) in zijn schrijven van 5 mei aan Knops dat hij niet wil deelnemen aan de gesprekken over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho).
Over het IMF schrijft Knops: ,,Het belang van de door u genoemde goede financieel-economische doorrekeningen heeft mijn steun en ik zie mogelijkheden om daar binnen de context van de hervormingsentiteit nadere invulling aan te geven. Het IMF zou daar een partner bij kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het doen van (macro-economische) doorrekeningen.” Hij wijst erop dat het IMF al is betrokken bij het onderdeel van de financiële sector en denkt dat het instituut ook kan worden betrokken bij andere thema’s.

Ten aanzien van het niet deelnemen aan Coho-gesprekken wijst de staatssecretaris er eerst op dat uit het schrijven van Pisas en Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia (PNP) is gebleken dat het tweetal zich grotendeels kan vinden in de doelstellingen van het Landspakket en het advies van de Raad van State over de Rijkswet Coho. Maar willen zij niet participeren, dan stelt de staatssecretaris: ,,Indien u niet deelneemt aan de gesprekken over het nader rapport Coho, dan vervalt daarmee, zoals gezegd, ook de steun vanuit Nederland aan Curaçao. Dit betekent dat de liquiditeitssteun zal worden stopgezet, evenals het nog niet verplichte deel van de eenmalige investeringen in onderwijshuisvesting en economie (29,5 miljoen euro, respectievelijk 20 miljoen euro).” Vanaf april 2022 moeten dan bovendien de verstrekte liquiditeitsleningen worden afgelost (stand 7 mei 2021: 333,5 miljoen euro) en de openstaande pre-Covid-bulletleningen aan het einde van de looptijd worden terugbetaald. Knops benadrukt dan ook het belang van deelname aan de gesprekken. Hij legt nog eens uit dat Nederland en Curaçao een niet vrijblijvende samenwerking zijn aangegaan op basis waarvan Nederland omvangrijke liquiditeitssteun heeft verstrekt. ,,Dit was een onverplicht aanbod, waar Curaçao mee heeft ingestemd”, zo benadrukt hij nog eens. ,,De daarover gemaakte afspraken zijn en blijven voor Nederland het uitgangspunt. Deelname aan de Rijkswet Coho is een voorwaarde voor het verkrijgen van steun vanuit Nederland. Hierover heb ik vanaf ons eerste kennismakingsgesprek op 1 april jongstleden geen enkel misverstand laten bestaan.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.