Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Gefocust en indringend.” Dat is de kern van de verandering van het toezicht door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
CBCS,,Gefocust betekent dat we in het toezicht snel zicht hebben op de belangrijkste problemen en tekortkomingen en weten welke instelling of instellingen hiermee te maken hebben, zodat we hierop gericht actie kunnen ondernemen voordat er schade is”, aldus de toelichting.
,,Met indringend bedoelen we dat we snel en kordaat ingrijpen en blijven aandringen op verbeteringen totdat ze ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.” Er is méér: ,,Indringend houdt ook in dat de CBCS steeds zwaardere toezichtmaatregelen neemt als de reparatie door de instelling te lang duurt.”
De Centrale Bank doet dit naar eigen zeggen ‘op consistente wijze’ met ‘extra aandacht voor duidelijke communicatie van onze verwachtingen’ via overleg, praktische guidance en beleidsuitingen. ,,We zijn daardoor meer voorspelbaar in ons handelen en staan als lerende organisatie open voor feedback.”
Dit staat in de brochure ‘Toezicht Nieuwe Stijl’ van de Centrale Bank in Scharloo. Waarom? De CBCS geeft zelf het volgende antwoord: ,,Doel van de verandering is dat een instelling die tekortkomingen heeft, zo snel mogelijk weer aan de vereisten voldoet, waardoor de negatieve impact voor de individuele klant en onze samenleving als geheel tot een minimum wordt beperkt.”
De CBCS houdt toezicht op alle financiële instellingen die actief zijn in de financiële sector op Curaçao en Sint Maarten. Dit zijn niet alleen kredietinstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen, maar ook geldwisselkantoren, trustkantoren, vermogensbeheerders, beleggingsinstellingen en de beurs. Daarnaast houdt de CBCS ook toezicht op assurantietussenpersonen en consumenten-kredietverleners. Per eind 2020 staan 442 instellingen onder toezicht.
Het gaat om 60 kredietinstellingen, 35 kredietverleners, 5 geldtransactie- en wisselkantoren, 50 verzekeraars, 59 assurantietussenpersonen, 12 pensioenfondsen, 83 trustserviceverleners, 97 ontheffingshouders trustservices, 10 vermogensbeheerders, 6 effectenbemiddelaars, 13 beleggingsinstellingen, 11 administrateurs beleggingsinstellingen en 1 beurs.
Het toezicht richt zich op het bevorderen van de financiële soliditeit van de instellingen en op een adequate behandeling door die instellingen van hun klanten. Daarnaast ziet de CBCS erop toe dat instellingen voldoen aan hun verplichtingen wat betreft het tegengaan van witwassen van gelden en terrorismefinanciering via de financiële sector in de landen.
De CBCS heeft de organisatie van het toezicht ‘tegen het licht gehouden’, aldus de brochure. ,,Uitkomst daarvan is dat het toezicht de komende jaren verandert.”
Het toezicht wordt proportioneel uitgevoerd. Dat wil zeggen, zo legt de CBCS uit, ‘dat we rekening houden met de aard, omvang en complexiteit van de instellingen onder toezicht’. ,,We zijn ons ervan bewust dat de interne governance en het risicomanagement bij met name kleinere instellingen nog in ontwikkeling is en expertise op de eilanden schaars.”
Daarom doet de Centrale Bank ‘veel eigen onderzoek’ in het toezicht op dergelijke instellingen, naast het gebruik van formele rapportages en van signalen en onderzoeken door derden, zoals de externe accountant.
Het is de ambitie om de governance en het risicomanagement van de instellingen op een hoger niveau te krijgen, zodat hierop steeds meer in het toezicht kan worden gesteund. ,,We beseffen ons dat dit een langetermijnproces is”, aldus de nieuwe brochure.
De focus zal zijn op zogeheten ‘significante instellingen’. De intensiteit van het toezicht verschilt van instelling tot instelling. ,,Naarmate een instelling belangrijker is voor de maatschappij, wordt het toezicht erop intensiever. Reden is dat bij een hoog significante instelling de negatieve impact op de maatschappij groter is als deze schade heeft.”
Indicatoren waarmee de CBCS de significantie bepaalt, zijn bijvoorbeeld de omvang van de instelling, het marktaandeel, het aantal klanten, de producten die zij aanbieden en hun relevantie voor de lokale financiële infrastructuur.
,,Bij de hoog significante instellingen speelt daarbij ook het risico dat zij ‘too big to fail’ zijn. Als zo’n instelling omvalt, dan zijn de negatieve maatschappelijke gevolgen dusdanig groot dat met alle macht voorkomen moet worden dat het gebeurt. Daarom houden we bij deze instellingen continu de vinger aan de pols en hebben we zicht op de actuele risico’s.”
Naarmate een instelling minder significant is, neemt de intensiteit van het toezicht op de instelling af, maar deze is nog steeds voldoende om als CBCS te kunnen vaststellen of de instelling zich houdt aan de wettelijke vereisten.
Prioriteit is er bij ‘meer risicovolle instellingen’, aldus de brochure ‘Toezicht Nieuwe Stijl’. ,,We geven ook meer aandacht aan instellingen die meer risicovol zijn. Dan is de kans op schade en op problemen en wettelijke tekortkomingen namelijk groter.”
Het gaat dan om alle risico’s die een materiële impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering van de instelling. Naast het in kaart hebben van de verschillende risico’s die een instelling loopt, wil de Centrale Bank ook vaststellen in hoeverre de instelling zelf die risico’s voldoende kent en beheerst en ze de juiste maatregelen neemt om de risico’s af te dekken zodat schade wordt voorkomen.
,,Dit vereist dat we continu zicht hebben op het actuele risicoprofiel van de instelling.” Het interne proces is daartoe bij de CBCS opnieuw ingericht. In het verleden was dit ‘meer reactief en gericht op compliance en geconstateerde tekortkomingen’, nu is het ‘meer proactief en risico gebaseerd’. De interne processen die daarbij worden onderscheiden zijn datacollectie, risico-identificatie, risicobeoordeling en risicomitigatie en interventie en handhaving.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.