Al het nieuws

‘Modernisering en actualisering arbeidsmarktbeleid’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het arbeidsmarktbeleid wordt geactualiseerd en gemoderniseerd. Daarbij gaat het onder meer om het ‘versoepelen van het ontslagrecht’; al decennia een zeer gevoelig onderwerp voor met name de vakbonden.


ontslagrechtToch is de allereerste maatregel die wordt genoemd bij het thema ‘Economische hervorming’ van de Uitvoeringsagenda voor de periode februari tot 1 april, onderdeel van het Landspakket Curaçao: ,,Er zal een integrale analyse van het huidige arbeidsmarktbeleid, wet- en regelgeving worden uitgevoerd op basis waarvan het arbeidsmarktbeleid wordt geactualiseerd en gemoderniseerd”.

Maatregelen als arbeidstijdverkorting, deeltijdwerken, contracten voor bepaalde tijd, versoepelen ontslagrecht, wegnemen belemmeringen voor aannemen buitenlandse arbeidskrachten, illegale tewerkstelling en bestrijding van de jeugdwerkloosheid zullen in de analyse worden betrokken. Zo vervolgt de formulering van de maatregel.

,,Op basis van de analyse worden voorstellen ontwikkeld en geïmplementeerd.” Curaçao en Nederland zijn beide aangemerkt als ‘actoren’ voor het opstellen van een plan van aanpak en vervolgens op 15 maart aanstaande, het ‘mijlpaalmoment’, vaststellen ervan.

Het arbeidsmarktbeleid, en in het bijzonder het ontslagrecht, zijn al vele jaren een ‘hot potato’ in de relatie tussen werkgeversorganisaties en de vakbeweging, met in de zijlijn de overheid. Het bedrijfsleven pleit voor flexibilisering en geeft aan dat versoepeling zelfs kan leiden tot (veel) méér banen, maar de vakbonden willen er niet aan.

In het kader van het Landspakket en het Caribische Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) - waaraan Nederland het beschikbaar stellen van financiële middelen heeft gekoppeld; zowel in het kader van hervorming en ontwikkeling als de noodzakelijke liquiditeitssteun - staat het nu prominent op de agenda. En wel als economisch thema met als doel ‘het realiseren van een weerbare, dynamische en veerkrachtige economie’.

De economische agenda kent meer arbeid gerelateerde maatregelen, zoals: ,,Illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten wordt tegengegaan. Er zal onderzoek worden gedaan naar illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.” Op basis van de resultaten en aanbevelingen worden voorstellen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Ook moeten de informele economie en illegale arbeid worden ‘tegengegaan’. Op basis van onderzoek naar de omvang van de informele economie zullen voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze maatregel worden doorgeschoven naar een volgende uitvoeringsagenda.

Een ander doel van het thema economische hervorming is het ‘realiseren van een robuust en betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel, dat de prikkels op de juiste plek legt’. Dit wordt wel, nog in deze periode, aangepakt: ,,Bewerkstelligd wordt dat het stelsel van sociale zekerheid een activeringsfunctie zal hebben, met de juiste prikkels, waarbij tevens zorggedragen wordt voor adequaat sociaal vangnet.” Een en andere wordt bezien in samenhang met de maatregelen omtrent de hervorming van de arbeidsmarkt.

Het gaat hierbij ‘de duurzame betaalbaarheid van het sociale stelsel te realiseren’. Hierbij wordt zowel de financieringskant als de kostenkant meegenomen. Hierin past volgens de uitvoeringsagenda verder ook de transitie van het voedselhulpprogramma van het Rode Kruis naar de lokale overheid. De omzetting en de afbouw van de inzet van het Rode Kruis moeten al op 1 april plaatsvinden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).