Al het nieuws

Overbruggings- en hervormingsprogramma met acht focusgebieden

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het kabinet-Rhuggenaath benadrukt in de voorstellen aan het College financieel toezicht (Cft) dat Curaçao in een diepe recessie verkeert door de gevolgen van de coronacrisis. Acties op korte termijn zijn van levensbelang om de crisis door te komen. Alleen dan hebben de noodzakelijke structurele hervormingen kans van slagen.

Voorstel RvMHet pakket dat Cft-voorzitter Raymond Gradus afgelopen zaterdag heeft ontvangen is daarom een ‘ambitieus maar realistisch’ programma met structurele hervormingen op middellange termijn in combinatie met overbruggingsacties op korte termijn. Dat blijkt uit informatie waarover het Antilliaans Dagblad beschikt. De regering stuurde gisteravond ook een algemeen persbericht uit.

De focus is gericht op acht gebieden en de voorgestelde acties en hervormingen borduren grotendeels verder op projecten die al in de Groeistrategie en het Groeiakkoord zijn opgenomen.

In het algemeen stelt het kabinet dat de hulp via het steunfonds ‘Fondo di Sostén’ voorlopig nodig blijft om bedrijven overeind te houden en banen te behouden. Dan gaat het bijvoorbeeld om loonsubsidie via de Noodregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de financiële bijstand voor zelfstandige ondernemers en kredietfaciliteiten voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zou in dat kader worden genoemd dat ondernemers eenzijdig tot een tijdelijke arbeids- of werktijdverkorting kunnen beslissen.

De arbeidsmarkt is één van de voornaamste terreinen waar structurele hervormingen broodnodig zijn. Het invoeren van een meer flexibele arbeidswetgeving is al jaren onderwerp van discussie en dat de vraag naar en het aanbod van werknemers niet op elkaar aansluiten is ook niets nieuws. Ander aandachtsgebied zijn natuurlijk de begrotingstekorten van de overheid.

Wat dat betreft is al het een en ander gebeurd in verband met de strenge condities die Nederland stelde aan het verlenen van financiële noodhulp, zoals het korten op de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren (12,5 procent) en van de ministers en Statenleden (25 procent), de invoering van de nullijn en het normeren van de topsalarissen in de (semi-)publieke sector.

Ondanks de protesten van ambtenaren- en andere vakbonden en hun leden, gaat deze korting hoe dan ook door. Niet op het bestaande basissalaris, maar wel op de vooral secundaire arbeidsvoorwaarden. Alleen voor wat betreft de varianten en invulling is er nog speelruimte. Ook de overgangsregeling van een jaar voor toepassing van de Rhuggenaath-norm voor de topinkomens vervalt; per 1 juli moet het allemaal in werking treden.

Op langere termijn gaan bijvoorbeeld het subsidiebeleid en het belastingstelsel op de schop. Dan zijn er de bestuurlijke hervorming en structurele besparingen in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door centrale inkoop van medicijnen en een andere organisatie van de uitzending van patiënten. Maar hier verwacht de overheid op langere termijn veel te besparen door preventie en voorlichting.

Ook het onderwijs is een focusgebied in het programma. De regering heeft eerder al flinke bezuinigingen aangekondigd voor de sector en streeft in het programma door middel van integratie en reorganisatie van instellingen naar meer efficiency en effectiviteit.

Het kabinet-Rhuggenaath moest uiterlijk vóór vandaag, 15 juni een pakket voorstellen voor ‘structurele hervormingen’ indienen bij het Cft. Vrijdagmiddag was de Raad van Ministers daarvoor bijeengekomen. Het plan dat is voorgelegd is bepalend voor het derde deel van de financiële ondersteuning uit Nederland. De Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Curaçao, net als Aruba en Sint Maarten, gevraagd zelf met voorstellen te komen voor structurele hervormingen. Het pakket zal worden beoordeeld en meegenomen in de besluitvorming over de derde tranche liquiditeitssteun in de Rijksministerraad van 3 juli.