Al het nieuws

Expat-regeling van netto bijna 45.000 per maand

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De voormalige interim-president Bob Traa van de Centrale Bank CBCS en vermoedelijk ook kandidaat-president Richard Doornbosch kregen/krijgen netto bijna 45.000 gulden per maand. Dat is het salaris plus overige arbeidsvoorwaarden. Dit ligt ruim boven de zogenaamde ‘Rhuggenaath-norm’, waar de laatste tijd zoveel om te doen is.

cbcsDie norm is echter niet van toepassing op de Centrale Bank. De genoemde beloning omgezet in een brutobedrag ligt echter zelfs boven de bezoldiging van de president van De Nederlandsche Bank (DNB).

Zowel Traa, die in december vroegtijdig afscheid nam, als de toekomstige president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) werd een zogeheten ‘expatregeling’ aangeboden. Het voordeel van de expatriateregeling is dat de werkgever een overeengekomen nettoloon niet hoeft te bruteren. Een nettosalaris moet echter nog altijd wel maatschappelijk kunnen worden verantwoord. De raad van commissarissen (RvC), die dit heeft aangeboden, wijst naar verluidt op het nettobedrag van maandelijks circa 33.500 zónder onkostenvergoedingen, waaronder schoolkosten (International School) die in werkelijkheid zelfs hoger zouden zijn.

In het geval van Traa en waarschijnlijk ook Doornbosch komt er bovenop de bijna 45.000 netto per maand ook vakantiegeld (van ongeveer een maand salaris) plus een prestatiebonus (van één of mogelijk twee maanden). De 45.000 gulden netto maandelijks zou méér zijn dan wat de overige twee CBCS-directeuren samen aan bezoldiging ontvangen.

De hoogte van de salarissen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector is momenteel onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie. Dit houdt verband met de coronacrisis, die een enorme impact heeft op zowel de private sector als de overheid. Maar ook door de harde condities die de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops verbindt aan het verstrekken van liquiditeitssteun aan Curaçao. Zo eist Nederland ‘maximering’ van de arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector. Het moet wat Knops betreft maximaal 130 procent zijn van het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van het land, inclusief een gelijke maximering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. ,,Dit besluit, te weten de Rhuggenaath-norm, is door de regering reeds genomen en afgekondigd”, antwoordde het kabinet op Curaçao onlangs.

De Ministeriële Beschikking van 13 mei 2020 ter vaststelling van een kader om de personeelslasten van overheid gelieerde entiteiten te optimaliseren, stelt dat het hoogste inkomen niet meer bedraagt dan 290.000 gulden bruto. Tot het inkomen worden gerekend de bezoldiging, de vakantie-uitkering, kerstuitkeringen, (prestatie)bonussen, toelagen en toeslagen, en elke andere beloning, in geld en natura, onder welke benaming dan ook.

Bij een expatregeling is het fiscaal anders, zoals ten aanzien van de loonbelasting en andere belastingheffingen en komen werknemerslasten voor rekening van de werkgever. Het is lastig ‘appels met peren te vergelijken’, maar 45.000 netto zou onder normale omstandigheden uitkomen op 90.000 tot 95.000 bruto per maand. Dat is ruim een miljoen op jaarbasis, nog zónder de vakantie- en bonusgelden meegerekend. In verband met de expatstructuur zijn bij 45.000 netto de loonkosten voor CBCS een stuk lager, namelijk circa 65.000-70.000 gulden per maand (zo’n acht ton per jaar), nog exclusief de overige uitkeringen.

Bovenstaande beloning is wat de raad van commissarissen (RvC) eerder Traa en nu ook Doornbosch hebben aangeboden. ,,De expatriate-regeling is een fiscale regeling die als doel heeft het aantrekken van deskundige werknemers uit het buitenland niet te ontmoedigen”, meldt de website van de Belastingdienst van Curaçao. ,,In de expatriate-regeling zijn bepalingen opgenomen voor de berekening van de verschuldigde loonbelasting en de belastingheffing van specifiek genoemde kostenvergoedingen.”

De expat-regeling is onder voorwaarden van toepassing op uit het buitenland aangetrokken werknemers, die over een specifieke deskundigheid beschikken die niet of in beperkte mate beschikbaar is op de lokale arbeidsmarkt. De huidige regeling is vastgelegd in een Ministeriële Beschikking van december 1998 en naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van Beroep voor Belastingzaken in 2009 aangepast.

Er is echter verontwaardiging ontstaan over de hoogte van het nettosalaris van oud-president Traa en naar alle waarschijnlijkheid dus ook dat van Doornbosch, die volgende maand bij de CBCS aan de slag zou gaan, overigens nadat de screening goed is verlopen. De krant Nobo berichtte erover en ook TV Direct besteedde er aandacht aan, meer in algemene termen. De RvC reageerde nog niet op de publicaties, ondanks dat president-commissaris Etienne Ys hiertoe wel werd uitgenodigd.

De RvC zou zich erop beroepen binnen de grenzen van het Reglement Arbeidsvoorwaarden voor de Raad van Bestuur (RvB) te blijven. Uitgedrukt in brutobedragen ligt het maandbedrag voor de president op zo’n 41.000 gulden. Daar komen dan allerlei vergoedingen bij, zoals pensioen en premie ziektekosten, maar ook beveiliging, autotoelage, benzine, telefoon en representatie. Een nettowaarde van bijna 45.000, de vergoedingen meegerekend, zou hiervan afwijken, gezien de kosten van 65.000-70.000 voor de CBCS, die zonder expat-regeling zou uitkomen op 90.000-95.000 per maand. In de beloning zitten overigens ook vergoeding schoolkosten en vliegtickets.

De aanstelling van eerder Traa en de kandidaatstelling van Doornbosch is gebeurd in afstemming met De Nederlandsche Bank (DNB). Dat was al eerder gebeurd, maar bleek medio vorig maand ook een eis van Knops: ,,Benoeming, in afstemming met DNB, op korte termijn van een voorzitter die voldoet aan eisen inzake geschiktheid en betrouwbaarheid.” De regering van Curaçao liet daarop weten: ,,De DNB is door de voorzitter van de RvC van de CBCS reeds geïnformeerd over de geselecteerde kandidaat.”

De benoeming van de drie directieleden van de CBCS, de raad van bestuur (RvB), is in principe voor acht jaar, met de mogelijkheid van een nieuwe termijn van acht jaar. In het geval van Doornbosch zou het gaan om vijf jaar. De expat-regeling geldt in beginsel voor een periode van vijf jaar, ongeacht de duur waarvoor de werkvergunning is afgegeven, aldus de Belastingdienst. De expatriate-regeling kan eenmalig worden verlengd met maximaal vijf jaar, indien de werkgever vóór het verstrijken van de eerste vijf jaar aannemelijk maakt dat het - in verband met schaarste van de specifieke deskundigheid op de lokale arbeidsmarkt - noodzakelijk is het dienstverband van de desbetreffende werknemer te verlengen.

Voor Traa en Doornbosch gaat/ging het dus om circa 45.000 netto per maand, inclusief vergoedingen, plus nog vakantiegeld en bonus(sen). Dat is omgezet in een normale regeling ruim een miljoen per jaar. Ter vergelijking: DNB-president Klaas Knot heeft een salaris van 405.00 euro (810.000 gulden bruto). De president van de Duitse Bundesbank zou een beloning van 420.000 euro (840.000 gulden) krijgen. Destijds werd in verband met voormalig CBCS-president Emsley Tromp gesteld dat hij de bestbetaalde Centrale Bank-president was van het Koninkrijk en ook daarbuiten. Tromp trad op 1 oktober 1985 bij de toenmalige Centrale Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) in dienst en vervulde vanaf eind augustus 1991 de functie van president-directeur, laatstelijk tegen een salaris van 59.915 gulden bruto per maand, exclusief emolumenten en zonder eindejaarsuitkering en gratificatie. Zo bleek uit een vonnis tegen zijn voormalige werkgever.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.