Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - De financiën van de SVb, AZV en ATA laat verbeteringen zien. ,,Dat kan niet worden gezegd van Serlimar”, aldus het College Aruba financieel toezicht (CAft) in het commentaar op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) over vorig jaar.

 

serlimarHet financieringssaldo van de collectieve sector in de vierde UR 2019 is ten opzichte van de prognose 2019 aanzienlijk verbeterd (42,8 miljoen florin), voornamelijk als gevolg van de voorlopige resultaten van de SVb en de AZV. Het CAft heeft een analyse gemaakt: ,,De SVb heeft dit grotendeels bereikt door betere compliance bij de inning van premies. De AZV geeft als voornaamste onderbouwing de gunstige ontwikkeling van de premielonen en afdrachten. Gezien de omvang van het resultaat ten opzichte van de prognose heeft het CAft gevraagd om een nadere onderbouwing. Deze is nog niet ontvangen.”

 

De dividendopbrengsten van ATA over het jaar 2018 lopen mee in de niet-belastingopbrengsten van het land voor het jaar 2019. Het CAft heeft al meerdere malen gewaarschuwd tegen dubbeltelling: ,,Als zowel het resultaat als het dividend van ATA worden meegenomen in de berekening van het resultaat van de collectieve sector, is er sprake van een dubbeltelling. Om deze dubbeltelling te voorkomen, heeft het land in de vierde UR het dividend in de niet-belastingopbrengsten van 18,7 miljoen florin geëlimineerd uit het resultaat 2019 van ATA en daarmee is de dubbeltelling voorkomen.”

Het CAft is niet te spreken over Serlimar: ,,De hogere kosten van Serlimar komen (mede) voort uit de niet kostendekkende tarieven en de gebrekkige heffings- en invorderingsacties van Serlimar, zoals vermeld in de Memorie van Toelichting van de ontwerp-landsverordening omtrent de vernieuwde afvalwetgeving. Een hogere bijdrage van het land aan Serlimar is te vermijden door verbetering van de tarievenstructuur, heffing en inning en het laten vervallen van de plicht van het land om tekorten van Serlimar te compenseren.”

In de begroting 2019 is een financieringsbehoefte opgenomen van 282,2 miljoen florin bestaande uit het begrote tekort van het land van 24,8 miljoen florin en voor herfinanciering van aflopende leningen van 257,4 miljoen. De vierde UR laat zien dat in 2019 268,3 miljoen florin aan leningen is aangegaan. Het geleende bedrag blijft binnen de machtiging van 282,2 miljoen florin. De totale schuldstand aan het einde van het vierde kwartaal bedraagt 4.318,4 miljoen florin. De schuldquote komt uit op 72,9 procent en is daarmee ruim 3 procentpunt gedaald ten opzichte van eind 2018. Dat lijkt goed nieuws, maar is het niet volgens het CAft: ,,De daling van de schuldquote is volledig toe te schrijven aan de toename van het nominale bbp als gevolg van de algemene prijsstijging in 2019.” In het protocol Aruba-Nederland van 22 november 2018 is overeengekomen dat een accountantsverklaring wordt verkregen bij de financiële verantwoording over het boekjaar 2020, in overeenstemming met een financieel stelsel voor bijzondere doeleinden. Om deze doelstelling te realiseren, is het Land begonnen met een nulmeting om te komen tot een controleerbare jaarrekening. De Soab zal Aruba ondersteunen bij de bijzondere financiële verantwoording. Het CAft kan de voortgang van de nulmeting en van de uitvoering van de bijzondere financiële verantwoording nog onvoldoende monitoren. Het CAft heeft in zijn eerdere adviezen dan ook verzocht om een tijdsplanning van de nulmeting en overzicht van de werkzaamheden die Soab verricht.

Daarnaast verzocht het CAft de bevindingen te ontvangen van de afgeronde nulmetingen en de vervolgacties die daaruit voortvloeien. Het CAft heeft deze informatie nog niet ontvangen en vindt een waarschuwing op zijn plaats: ,,Er bestaat een risico dat wanneer de nulmeting onvoldoende leidt tot verbeteringen in het financieel beheer, de controle van de verantwoording over 2020 niet efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd en dit tevens het oordeel bij de accountantsverklaring op een negatieve wijze beïnvloedt.” Ambtelijk wordt binnenkort een technische sessie georganiseerd om meer inzicht te verkrijgen in de voortgang en uitkomsten van de nulmeting en werkzaamheden van Soab.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).