Al het nieuws

Proefschrift: Wel afbreukrisico en politieke spanningen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De gouverneurs van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten spelen een cruciale rol in het waarborgen van de deugdelijkheid van het bestuur, concludeert Gregory ‘Aubrich’ Bakhuis, advocaat op Curaçao, in zijn promotieonderzoek voor Erasmus University.

bakhuis,,Met name het kunnen geven van aanwijzingen aan de gouverneurs blijkt een effectief instrument. Daarmee kan worden voorkomen dat drastische(re) maatregelen moeten worden genomen die in vergaande mate ingrijpen in de autonomie van de Caribische landen.”

In die inzet schuilt volgens Bakhuis wel een ‘afbreukrisico voor de constitutioneel onafhankelijke positie van de gouverneur’ en - zo constateert de auteur - ‘ontstaan (politieke) spanningen tussen de Caribische landen en Nederland’. ,,Zolang er voor de Caribische landen geen mogelijkheid bestaat om een geschil over het optreden van de koninkrijksregering voor te leggen aan een onafhankelijke (rechterlijke) organisatie, blijft de inzet van toezichts- en interventiebevoegdheden onderwerp van politieke - en juridische discussie.”

In zijn proefschrift ‘Autonomie, toezicht en interventie in de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden’ is onderzocht wat de betekenis is van de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en of en zo ja, hoe die autonomie wordt begrensd door de waarborgfunctie van het Koninkrijk. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10-10-’10 uit vier landen: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. De Caribische landen van het Koninkrijk hebben een ruime mate van autonomie bij de behartiging van hun eigen aangelegenheden, maar zijn daarbij gebonden aan de verplichting om de fundamentele mensenrechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur te verwezenlijken. ,,Aan de koninkrijksregering zijn instrumenten toegekend die het mogelijk maken daar toezicht op te houden en zo nodig, in te grijpen. Dit wordt de waarborgfunctie van het Koninkrijk genoemd.”

Bakhuis promoveert op vrijdag 6 maart aan de Erasmus University Rotterdam. Zijn promotor is Lodewijk Rogier. Bakhuis werkt sinds juli 2015 bij het advocatenkantoor VanEps Kunneman Van Doorne, waar hij voornamelijk ‘corporate & banking’ doet. Hij noemt zichzelf ‘een Koninkrijkskindje’, aldus een publicatie van stichting WeConnect in Nederland. De jurist Bakhuis heeft een Arubaanse moeder en een Curaçaose vader en zelf is hij opgegroeid in Nederland en op Curaçao. ,,In deze spagaat beweegt hij zich het liefst, zowel professioneel als persoonlijk.”

Het proefschrift schreef hij in combinatie met zijn baan als advocaat op Curaçao. Over het vrij technische juridische onderwerp dat hij heeft gekozen is hij duidelijk: ,,Ik wil bewustwording creëren.” Bewustwording over gelijkheid, gelijkwaardigheid, politieke verhoudingen, spelregels, impact van wetten en besluiten. Tegen WeConnect vertelt Bakhuis dat hij young professionals vooral wil inspireren, om ook onderzoek te doen zodat er een ‘community’ ontstaat van Caribische wetenschappers.