Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid Stephen Walroud (PAR) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister van Verkeer, Vervoer en Ruimte Planning (VVRP) Zita Jesus Leito (PAR) met betrekking tot de mogelijke afgifte van een bouwvergunning aan Pen Resort.

penstraat
De mogelijke uitgifte van de vergunning haalt Walroud uit mediaverslagen naar aanleiding van het nog te realiseren resort. ,,Het betreft dezelfde ontwikkelaar die in oktober 2015 overging tot de veel becommentarieerde sloop van het beschermde monument Sebastopol aan de Penstraat 16, hetgeen, op z’n zachtst gezegd, nog bij menig burger een ‘rare’ smaak in de mond geeft en vragen opwerpt als hoe en met wiens toestemming dit heeft kunnen gebeuren. Het is dan ook hoogst opmerkelijk dat terwijl deze vragen nog afdoende beantwoord dienen te worden aan de kant van de regering, dezelfde ontwikkelaar nu mogelijk een bouwvergunning heeft verkregen”, aldus het Statenlid in de brief aan de minister. Hij voegt daaraan toe: ,,Het economisch belang van de realisatie van het Pen Resort-project, dat de ontwikkeling van een all-inclusive resort met in totaal 313 kamers behelst, wordt door mij onderschreven. Maar de bouwvergunning dient wel volgens de vigerende wet- en regelgeving en conform de geldende toetsingskaders van ROP te zijn verstrekt. Hieromtrent zijn in de media vragen gerezen of dit daadwerkelijk het geval is. Aan u als minister om het parlement de nodige duidelijkheid te verschaffen.”
Volgens Walroud meent de ontwikkelaar dat het niet beantwoorden van zijn aanvraag voor sloop van het genoemde monument heeft geleid tot de sloop. ,,De ontwikkelaar heeft in de media verklaard in juni 2011 een verzoek voor een sloopvergunning te hebben ingediend en omdat de overheid vervolgens conform de Monumenteneilandsverordening niet binnen de zes maanden termijn heeft geantwoord, beroept de ontwikkelaar zich op het verstrijken van de termijn ‘waarbinnen de overheid/minister diende te antwoorden’. De ontwikkelaar is de mening toegedaan ‘dat de overheid in gebreke is gebleven en het verzoek werd zo geacht te zijn toegewezen’. Klopt dit wat betreft de gang van zaken voorafgaande aan de sloop van Sebastopol en heeft de ontwikkelaar hierin gelijk of geen gelijk?”
Walroud wil een kopie in het parlement van de aanvraag van de sloopvergunning alsook een bevestiging van ontvangst van deze aanvraag door ROP en wil ook weten of door de sloop van Sebastopol een soort ‘eenzijdige aanpassing’ is opgetreden in de erfpachtvoorwaarden die ten grondslag liggen aan het project Pen Resort en of dan de geldigheid van de mogelijk nu afgegeven bouwvergunning moet worden bezien.
,,Wat gaat er gebeuren met de andere monumentale panden die op het terrein aanwezig zijn, te weten Kas di Pueblo en Cerro Bonito? Deze monumenten vallen immers onder dezelfde ontwikkelaar. Zijn die genoeg beschermd binnen het project Pen Resort? Welke maatregelen heeft uw ministerie genomen om er garant voor te staan dat genoemde monumenten behouden blijven gezien het lot van Sebastopol? Is er een extra zekerheid ingebouwd en zo ja, welke extra zekerheid? Speelt de Monumentenraad bij het bieden van deze extra zekerheid hierin een rol en zo ja, welke en zo nee, waarom niet?”
Walroud vraagt ook op het klopt dat ROP een bouwvergunning heeft verstrekt aan het project Pen Resort en indien dat zo is of bij de uitgifte daarvan alles conform de vigerende wet- en regelgeving en toetsingskaders is doorlopen en hij wil weten of de ROP-interim-directeur, die naar verluidt tijdens het interim-kabinet-Pisas is aangesteld, rechtmatig benoemd is en of de bouwvergunning, indien verstrekt, door deze persoon is verstrekt.
,,Mocht de bouwvergunning aan Pen Resort niet rechtmatig verstrekt zijn, gaat u ook andere bouwvergunningen verstrekt in de periode van het kabinet-Pisas nalopen? Dit om na te gaan of de uitgiftes conform de regels zijn verlopen. Mocht de bouwvergunning aan Pen Resort niet rechtmatig verstrekt zijn, kunt u als minister antwoord geven op de vraag hoe er alsnog een oplossing geboden kan worden om tot een win-winsituatie te komen die ook, gezien de belangrijkheid van het project, positief uitpakt voor de ontwikkelaar?”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).