Al het nieuws

OLB moet ambities en uitvoeringskracht realistischer inschatten

Van onze correspondent
Kralendijk - De jaarrekening 2022 van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is door de externe accountant voor de eerste keer in de bestaansgeschiedenis van het openbaar lichaam voorzien van een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

BONjaarrekeningIn het advies bij de jaarrekening 2022 feliciteert het College financieel toezicht (Cft) Bonaire met deze belangrijke mijlpaal. Maar het college dringt er tegelijkertijd op aan om de gerealiseerde verbeteringen stevig te verankeren in de organisatie. De controlerend accountant stelt dat het openbaar lichaam in het begrotingsjaar 2022 voortvarend te werk is gegaan en ook hij acht het van groot belang dat Bonaire de gerealiseerde verbeteringen borgt in de organisatie en de kwaliteit van het financieel beheer blijft monitoren.
Een punt van kritiek in het advies van Cft is het ontbreken van de jaarrekeningen van de bedrijven waar de overheid (groot)aandeelhouder van is, de zogenoemde entiteiten zoals WEB, BIA en Selibon. Deze jaarrekeningen dienen uiterlijk 1 juli ter beschikking te worden gesteld aan het Cft maar tot nu toe is er van de 10 nv’s en drie stichtingen geen enkele ontvangen.
Bonaire realiseerde over 2022 een positief saldo van 2,2 miljoen dollar. Gedurende het begrotingsjaar is er 6,3 miljoen toegevoegd aan de reserves, waardoor het totaal gerealiseerde resultaat in feite uitkomt op 8,5 miljoen dollar. De vastgestelde begroting 2022 ging uit van een tekort in 2022 van 2,0 miljoen dollar en over dit verschil maakt het Cft een kritische opmerking. ,,We benadrukken al geruime tijd het belang van een realistische begroting, rekening houdend met zowel de ambities als de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam, zodat de begroting haar functie als sturingsinstrument niet verliest. De realisatie over 2022 toont aan dat dit een belangrijk aandachtspunt blijft voor Bonaire, evenals het vergroten van de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam om de voorgenomen plannen daadwerkelijk uit te voeren”, aldus het college.
Dat de bestemmingsreserves in 2022 opliepen van bijna 35 naar ruim 44 miljoen dollar kan bij Cft ook niet op applaus rekenen. Bonaire krijgt het advies terughoudendheid te betrachten met het instellen van bestemmingsreserves. ,,Het beperken van bestemmingsreserves, zowel in aantal als in omvang, vergroot het inzicht in de financiële positie van het openbaar lichaam.”
De eilandsraad besloot bij vaststelling van de jaarrekening 2022 om het positieve resultaat van 2,2 miljoen in 2023 onder andere in te zetten voor het instellen van een egalisatiereserve voor de afvalwaterzuivering en het onderhoud aan gebouwen en het wegennet. Het Cft merkt op dat uit de jaarrekening blijkt dat de in 2022 beschikbare budgetten voor het onderhoud aan de wegen niet volledig zijn gebruikt waardoor het risico aanwezig is dat het openbaar lichaam de extra middelen in de tweede helft van 2023 niet zal besteden. De instelling van de egalisatiereserve is bedoeld om de verlieslatende exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te dekken. Naar het oordeel van het Cft zal Bonaire hier snel een structurele oplossing voor moeten vinden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.