Al het nieuws

KES voorziet in een behoefte die al veel langer bestaat

Van onze correspondent
Kralendijk - Het Kollegio Emmy Schermer (KES) is in september geopend, maar het is geen school, het is een specialistische voorziening.

kinderenIn een gesprek met de directeur van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg Bonaire (EOZ) Anouk Hansen en teamleider kwaliteit Ryon Welvaart ging het Antilliaans Dagblad dieper in op wat de voorziening betekent voor de kinderen, ouders en het onderwijs op Bonaire.
KES is bedoeld voor kinderen die op een bekostigde school vastlopen. Ze hebben dan al ondersteuning gekregen binnen de reguliere school, maar hebben een speciale onderwijsbehoefte. De school dient dan een aanvraag in bij het EOZ en na onderzoek worden ze, indien nodig, geplaatst bij KES. De school waar het kind staat ingeschreven blijft verantwoordelijk voor het onderwijs en betrokken bij alles wat er met het kind gebeurt. Het kan zijn dat een leerling voor een beperkte tijd geplaatst wordt, maar het kan ook zo zijn dat de periode duurt tot het einde van de basisschool.
Er zitten op dit moment 35 leerlingen op de speciale voorziening en daarbij gaat het voornamelijk om cluster 4. Dit zijn kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Er is al een lesplaats op Bonaire voor kinderen in cluster 3, de moeilijk lerende kinderen. De bedoeling is dat de leerlingen die tot en met groep 8 op KES zitten, kunnen doorstromen naar de speciale lesplaatsen van de Scholengemeenschap Bonaire of naar het reguliere voortgezet onderwijs. Waarom zou een leerling het op de specialistische voorziening wel goed doen terwijl dit op een reguliere school niet lukt? ,,Het verschil met het reguliere onderwijs is dat er acht tot maximaal tien leerlingen in een groep zitten, afhankelijk van de groepsdynamiek. Iedere groep heeft een docent en een onderwijsassistent. In totaal werken er tien mensen op de voorziening inclusief een schoolmaatschappelijk werker en een intern begeleider die gedragsdeskundige is. Binnenkort komt er ook een psycholoog, speciaal voor KES en er wordt nauw samengewerkt met jeugdzorg, de leerplicht, Akseso, een logopedist, een fysiotherapeut en een kinderarts”, aldus Hansen die aangeeft dat het gelukt is om docenten en onderwijsassistenten te vinden die goed zijn opgeleid en Papiaments spreken.
Op KES wordt gewerkt met ontwikkelingsplannen, er wordt specifiek gekeken naar wat een leerling nodig heeft. ,,Je kunt een kind niet isoleren, dus wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden en andere specifieke dingen die ze moeten leren. Hoe help je ze om het te begrijpen?”, aldus Hansen. ,,Ook de ouders worden erbij betrokken want wat kinderen op school op een bepaalde manier wordt aangeleerd proberen we door te trekken naar thuis.’ Volgens teamleider Welvaart zijn de ouders enorm betrokken. ,,Ze horen nu ook eens dingen die goed gaan en niet, zoals voorheen, alleen wat er niet goed gaat. Ouders vertellen dat hun kind nu blij naar school gaat en dat is wel eens anders geweest. De schaamte die er vroeger was, lijkt verdwenen.”
Bekostiging komt vanuit het ministerie van OCW. Het is een subsidie die iedere keer opnieuw moet worden aangevraagd, maar in Den Haag wordt gekeken hoe het gestructureerd kan worden. Dat het ruim tien jaar geduurd heeft voordat er iets kwam voor deze groep kinderen die buiten de boot viel komt volgens Hansen doordat er nog voor de transitie in 2010 was gekozen voor inclusief onderwijs in Caribisch Nederland. Alle hulp moest op de reguliere scholen gegeven kunnen worden. ,,We merkten dat het niet altijd goed ging, maar er was geen wet op speciaal onderwijs en de focus lag in eerste instantie op het verhogen van de kwaliteit van het bestaande onderwijs. Lopende dit traject werd uit verschillende onderzoeken duidelijk dat er toch een groep leerlingen was die het op het reguliere onderwijs niet redde.”
Het is nog niet duidelijk of er op Bonaire ook cluster 1- en cluster 2-leerlingen moeten worden opgevangen. ,,We weten dat er slechtziende en slechthorende kinderen zijn, maar niet of er ook dove en blinde kinderen zijn. We zijn bezig om hier meer zicht op te krijgen.” KES is snel gegroeid maar er zit nog voldoende rek in. We houden op dit moment rekening met maximaal zeventig leerlingen die we kunnen bedienen”, aldus Welvaart. Het aantal leerlingen uit de onder- en bovenbouw is goed verdeeld maar hij verwacht dat er een verschuiving gaat plaatsvinden naar de onderbouw. ,,Omdat de mogelijkheid er nu is zal er waarschijnlijk eerder geplaatst kunnen worden.” Het kind heeft volgens Hansen altijd al centraal gestaan maar met de komst van deze speciale voorziening is het volgens haar mogelijk hier beter invulling aan te geven.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.