Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire benadrukt in een reactie op een publicatie waarin zijn integriteit als gezaghebber en die van een niet bij naam genoemde gedeputeerde alsook ambtenaren ter discussie wordt gesteld dat hij altijd naar eer en geweten het belang van de Bonairiaanse samenleving heeft gediend en dat ook zal blijven doen.

F14 BON KritiekRijna gaat in zijn reactie niet in op specifieke gevallen waarvan de onderzoeksjournalisten van Follow the Money (FTM) zeggen anonieme getuigen of documenten te hebben die hun beweringen staven.

De vragen die het artikel in FTM opwerpt, zijn volgens Rijna eerder - zowel in de eilandsraad als in de lokale media - uitgebreid aan de orde gekomen. Dat heeft er volgens hem destijds toe geleid om de dossiers Chogogo en Sunset door een onafhankelijke instantie te laten evalueren omdat ‘zowel het bestuurscollege (BC) als de eilandsraad het belangrijk vinden dat accuraat dient te worden opgetreden tegen illegale (bouw)activiteiten’.

,,Beide evaluaties, die openbaar zijn, hebben bevestigd dat het vergunningverleningsproces en de invulling op het gebied van toezicht en handhaving verbetering behoeft. Door de onstuimige groei van Bonaire is de uitvoeringscapaciteit van het overheidsapparaat niet meer toereikend gebleken”, aldus Rijna in zijn verklaring.

Hij zegt verheugd te zijn dat er in het Bestuursakkoord is vastgelegd dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de benodigde middelen faciliteert om het apparaat te versterken. ,,Ik hecht eraan te benadrukken dat ik al ver voor de verschijning van beide rapporten met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties heb gesproken over het verbeteren en versterken van de Directie Toezicht en Handhaving. Dit proces is in volle gang. Ook heb ik twee jaar geleden, naar aanleiding van door mij geconstateerde terughoudendheid binnen de ambtelijke organisatie bij meldingen van (vermeende) integriteitsschendingen, een Bureau Integriteit opgezet.”

De suggestie dat hij bij zijn handelen privébelangen zou laten meewegen, werpt hij verre van zich. ,,Binnen het BC zijn hierover heldere afspraken gemaakt, waar elk bestuurslid zich aan dient te houden: als dossiers worden besproken; waarbij iemand uit zijn of haar persoonlijke relatiekring betrokken is, neemt het betreffende bestuurslid geen deel aan de beraadslagingen.”

De publicatie in FTM doet naar zijn mening geen recht aan de inspanningen die het BC, de eilandsraad, het ambtelijk apparaat, het kabinet van de gezaghebber en hijzelf - met de constructieve steun van de betrokken Haagse ministeries - doen, om de kwaliteit van bestuur en uitvoering naar een hoger niveau te brengen. ,,Het is belangrijk dat wij allen onze tijd en energie aan dit proces wijden.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).