Al het nieuws

BC weigert bouwvergunning prestigieus maar omstreden project

Van onze correspondent
Kralendijk - Het ingediende plan voor het te bouwen Sunset Beach Resort aan de Bulevar Gobernador Debrot is volgens het bestuurscollege (BC) in strijd met de regelgeving zoals die beschreven staat in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) wijst de aanvraag om afgifte van een bouwvergunning voor het resort daarom af.

F12 BONsunset,,Te hoog, te veel kamers, voldoet niet aan de bepalingen van het Strategic Tourism Master Plan voor een high end toeristisch product, past ook niet bij de andere gebouwen in de omgeving en de verkeersveiligheid komt in gevaar”, aldus de motivering van het BC om de aanvraag af te wijzen. In het ROB staat dat gebouwen alleen met een kap mogen worden gebouwd waarvan de dakhelling minimaal vijftien en maximaal zestig graden is. Deze gebouwen mogen een maximale goothoogte van twaalf meter hebben en een maximale bouwhoogte van vijftien meter. De voorgenomen plannen van de ontwikkelaar van het Sunset voldoen volgens het BC niet aan deze voorwaarden. In de aanvraag om de bouwvergunning staat dat de ontwikkelaar uitgaat van diverse gebouwen met vijf bouwlagen met een plat dak op vijftien meter hoogte. De aanvraag voor een bouwvergunning zorgde eerder dit jaar voor de nodige commotie op het eiland en binnen het BC nadat bekend was geworden dat de meningen binnen het college dusdanig verschilden dat de stemmen staakten. Besloten werd om eerst een mediation traject in te gaan om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat lijkt nu gelukt.

Het OLB heeft, naast de eerder genoemde punten, ook geconstateerd dat de appartementen in het te bouwen hotel voor permanente bewoning werden aangeboden. Dit terwijl volgens het ROB alleen kort verblijf op deze locatie is toegestaan. ,,Het beleid van het OLB is om te streven naar een high end toeristisch product. Hierbij passen kleinschalige, ruime accommodaties met een zeer luxe uitstraling. Het bouwplan past daarom niet in de omgeving en gaat ten koste van het straat- en bebouwingsbeeld en de kwaliteit van het recreatiegebied”, aldus de overheid. Bij het beoordelen van het bouwplan is ook gekeken naar de verkeersveiligheid en geluisterd naar anderen uit de omgeving die schriftelijk hun zorgen hebben geuit en in sommige gevallen een zienswijze hebben ingediend. Zo waarschuwden de eigenaren van drie aan de kust gelegen horecaondernemingen het BC op 8 juli in een open brief dat het verlenen van een eventuele bouwvergunning voor het Sunset Beach Resort wel eens verregaande gevolgen kan hebben voor bestaande en toekomstige bouwprojecten op het eiland.

De ontwikkelaar heeft het BC verzocht om voor de verschillende genoemde punten vrijstelling te verlenen. Er is bij de beoordeling van de aanvraag gekeken naar wat er in de verschillende wetten en het ROB staat. Bovendien zijn de reacties van belanghebbenden meegewogen. ,,Gelet op alle feiten en omstandigheden heeft het OLB besloten niet af te wijken van de geldende regels en geen vrijstelling te verlenen. Daarom is de aanvraag afgewezen en is de gevraagde bouwvergunning geweigerd”, zo laat de overheid weten. Wat dit nu precies betekent voor de projectontwikkelaar die een jaar geleden de nog te bouwen appartementen op voorhand te koop aanbood, is niet duidelijk.