Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het College Financieel Toezicht (Cft) complimenteert Bonaire met de vooruitgang bij de jaarrekening en blijft graag geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen op het gebied van financieel beheer. Toch zijn er volgens Cft nog wel wat verbeterpunten, zo blijkt uit haar reactie van 30 mei.

F15 Bonaire realiseerde over 2021 een positief resultaat van 1.1 miljoenBonaire realiseerde over 2021 een positief resultaat van 1,1 miljoen en voldoet daarmee aan artikel 15 van de Wet FinBES. Er zijn geen geldleningen ten name of ten laste van het openbaar lichaam verstrekt en de jaarrekening is voorzien van de vereiste paragrafen. Maar een analyse van de afwijkingen in de gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van de begroting ontbreekt, waardoor ze onvoldoende zijn toegelicht. De rentelastnorm voor de collectieve sector van het openbaar lichaam moet gemiddeld nul procent bedragen per begrotingsjaar. Voor de toetsing hiervan dient het Cft uiterlijk 1 juli over de voorlopige cijfers 2021 van de entiteiten in de collectieve sector te beschikken. ,,Tot op heden ontving het Cft van geen van de deelnemingen de jaarrekening 2021. Het Cft verzoekt u om zorg te dragen voor een tijdige aanlevering”, aldus het college in haar reactie. De jaarrekening bevat, in tegenstelling tot eerdere jaren, verantwoordingsinformatie over de voortgang van projecten en de voltooide activiteiten in 2021. Het Cft ziet dit als een positieve ontwikkeling, maar constateert ook dat de verantwoording nog niet van het vereiste niveau is. De toelichting op de uitvoering van projecten is nog onvoldoende en het is onduidelijk hoe eventuele budgetoverschrijdingen gefinancierd worden. De externe accountant gaf een oordeelonthouding af over het boekjaar 2021 maar keurde de eindbalans per 31 december 2021 goed. Dit betekent dat alle uitgaven die hun oorsprong hadden in 2021 zijn goedgekeurd op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. Indien de verbetering van het financieel beheer in 2022 gecontinueerd wordt, verwacht de externe accountant over het boekjaar 2022 een (volledige) goedkeurende controleverklaring te kunnen afgeven.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).