Al het nieuws

Oproep journalistieke verantwoordelijkheid serieus te nemen

Van onze correspondent
Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna noemt het zeer ernstig dat rond de kwestie van Sunset Beach Resort door meerdere media ‘zoveel controleerbare onjuiste informatie naar buiten is gebracht, zonder enige check daarop’.

BONverwijten2In zijn uitgebreide reactie noemt hij het misleidend en roept hij de media op voortaan hun journalistieke verantwoordelijkheid serieus te nemen bij het publiceren van dit soort aantijgingen.
,,Hoe geloofwaardig is de gezaghebber nog?” is de vraag die op de website Bonaire.nu werd opgeworpen in een opiniebijdrage over de besluitvorming in het bestuurscollege inzake Sunset Beach Resort. Volgens Rijna is dit artikel, evenals eerdere nieuwsberichten van deze en andere media, gebaseerd op feitelijke onjuistheden en suggestief woordgebruik en voelt hij zich geroepen een en ander recht te zetten. Auteur Harald Linkels verwijt Rijna op Bonaire.nu dat hij ‘in de eerste stemronde in het bestuurscollege (BC) over het al dan niet verlenen van een bouwvergunning voor Sunset Beach actief meestemde’. ,,Dit klopt, het is namelijk volgens de wet (de WolBES) en het Reglement van Orde (RvO) verplicht om aan stemmingen deel te nemen. Het is mij zelfs niet toegestaan een blanco stem uit te brengen. Het klopt ook dat bij stakende stemmen mijn voorzittersstem de doorslag geeft. Deze regel is in dezelfde wet vastgelegd”, aldus Rijna in zijn weerwoord. Het feit dat hij regelmatig zijn zorgen uitspreekt over de impact die ongebreidelde groei van het toerisme heeft op de samenleving, de leefbaarheid van Kralendijk, de infrastructuur, de sociale cohesie, de cultuur en de natuur wordt in hetzelfde opiniestuk een ‘klaagzang’ genoemd. Zelf ziet Rijna het als een hartenkreet aan de lokale politiek en stakeholders om de gemeenschap te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen. Het gaat hierbij volgens hem om zijn persoonlijke opvatting. ,,Die kan ik uiteraard niet laten meewegen tijdens beraadslagingen in het BC. Daarin wordt verwacht, volgens het RvO van het BC, dat ik in mijn rol als gezaghebber een standpunt inneem.” Dat betekent volgens hem dat hij zich moet laten leiden door de adviezen van de ambtelijke diensten. Als die op grond van hun kennis en nader onderzoek constateren dat tegen een verzoek of aanvraag geen bezwaar is, dan kan daar volgens Rijna uitsluitend van worden afgeweken als er andere, zeer zwaarwegende bedenkingen bekend zijn. ,,Dit is van belang omdat de overheid voorspelbaar dient te zijn: burgers, ondernemers en investeerders moeten erop kunnen vertrouwen dat besluitvorming niet is ingegeven door willekeur.”
In het artikel op Bonaire.nu wordt de Chogogo-kwestie aangehaald. Dat is volgens hem nu juist een goed voorbeeld waarin de gezaghebber gebruik kan maken van de hem toegekende bevoegdheid ‘erger’ te voorkomen, door een bemiddelingsrol te spelen. ,,De afweging in dit dossier had te maken met proportionaliteit. Er was immers sprake van een situatie die slechts gedurende korte tijd hoefde te worden gedoogd, zodat dit aan verschillende kanten niet tot schade zou leiden.” Ook wordt er verwezen naar de integriteitskwestie rond Bonaire Holding Maatschappij. Er wordt gesteld dat Rijna heeft tegengehouden dat er onafhankelijk onderzoek zou worden gedaan maar deze bewering is volgens hem controleerbaar feitelijk onjuist. ,,Er hebben zelfs twee onderzoeken plaatsgevonden door onafhankelijke organisaties. Ik heb die opdracht gegeven en de belangrijkste uitkomsten openbaar gemaakt. De volledige onderzoeken lagen vertrouwelijk voor bij de eilandsraad. Het was vervolgens aan de eilandsraad als gekozen volksvertegenwoordiging om te beslissen welke consequenties eraan zouden worden gegeven.” Hetzelfde geldt volgens hem voor de kwestie rondom de rotonde.
In het artikel wordt ook gesuggereerd dat Rijna privébelangen voorrang geeft boven het algemeen belang omdat hij als lid van het BC een presentatie heeft bijgewoond van een project waarvan de ontwikkelaar zijn partner heeft ingehuurd. Hij is het met deze conclusie niet eens. ,,Tijdens dit soort bijeenkomsten, waarvan er jaarlijks vele tientallen zijn, worden nooit besluiten genomen. Besluiten worden genomen in vergaderingen van het BC, in afwezigheid van belanghebbenden, zoals ook in deze kwestie. Als de procedures dat verlangen heeft uiteindelijk de eilandsraad het laatste woord.” Media hebben volgens hem de verantwoordelijke taak de democratische rechtsstaat te bewaken, niet om deze te ondermijnen. ,,In dit geval wordt het instituut gezaghebber ten onrechte in diskrediet gebracht en het geloof in de democratie onnodig schade toegebracht.”

Noot van de redactie
Bij het nalezen van de door gezaghebber Rijna genoemde WolBES (artikel 70) en het Reglement van Orde (RvO) uit 2013 blijkt dat de uitspraak van de gezaghebber over de verplichting om mee te stemmen, zonder mogelijkheid om blanco te stemmen inderdaad genoemd wordt. Maar het gaat dan om schriftelijke stemmingen betreffende het aanstellen of benoemen van personen (RvO artikel 16 lid 5). In artikel 70 van de WolBES wordt vermeld dat de gezaghebber ook in andere gevallen mee kan stemmen en dat dan in de tweede ronde zijn stem de doorslag geeft. Maar in de memorie van uitleg wordt hem aangeraden hier zo weinig mogelijk gebruik van te maken ‘om te voorkomen dat hij wordt gedwongen in een positie als scheidsrechter in een politieke strijd’. Nergens wordt genoemd dat hij in dit soort gevallen de plicht heeft om te stemmen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.